Kredyty frankowe

Kredyty frankowe

 

Kredyt we frankach i co dalej?

kredyty frankowe - Kancelaria CertusOsoby, które zaciągnęły kredyt indeksowany czy denominowany do waluty obcej (np. franka szwajcarskiego) z dużym niepokojem obserwują wahania waluty. Wzrost wysokości rat kredytu wiąże się z dużym obciążeniem finansowym, które nierzadko kończy się egzekucją długu i groźbą utraty mieszkania czy domu.

Pomoc dla osób mających kredyt indeksowany/denominowany do franka szwajcarskiego jest realna. Konsumenci mogą podjąć odpowiednie kroki w celu poprawy swojej sytuacji finansowej i uwolnić się od wciąż rosnącego zadłużenia. 

Istnieją rozwiązania prawne, które umożliwiają obniżenie rat kredytu czy ogólne zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu.

 

 

W pierwszej kolejności konieczna jest analiza Państwa sytuacji prawnej. Umowa to jeden z wielu elementów, który weryfikujemy przed rozpoczęciem działań.

 

ANALIZA UMOWY KREDYTU

strzalka

udzielenie odpowiedzi na kilkanaście pytań w ankiecie i przesłanie dokumentów kredytowych (tj. umowy, aneksów)
“ANKIETA”

 strzalka

 analiza dokumentów i ewentualne dodatkowe pytania do umowy (kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo)

strzalka

pozytywna weryfikacja prawna – przedstawienie korzyści przy „odfrankowieniu” lub unieważnieniu umowy

strzalka

umowa z kancelarią

strzalka

złożenie pozwu i reprezentowanie klienta przed sądem

FAQ – Kredyty indeksowane/denominowane do waluty obcej

1. Od czego rozpocząć procedurę postępowania sądowego przeciwko bankowi?

W pierwszej kolejności należy zacząć od skompletowania dokumentów związanych z kredytem tzn. umowy kredytowej, regulaminu, aneksów do umowy, zaświadczenia o kredycie (dotyczące pełnej historii uruchomienia i spłaty kredytu, zastosowanego oprocentowania). Zaświadczenie o kredycie należy złożyć w banku, w którym mają Państwo kredyt lub mieli w przypadku już kredytów spłaconych. W celu uzyskania wzoru zaświadczenia, proszę o kontakt z naszą kancelarią. Wzór zaświadczenia zostanie Państwu przesłany drogą mailową.

Po otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez bank i analizie przesłanych dokumentów, dokonamy odpowiedniej kalkulacji związanych z kwotą żądania pozwu. Ponadto dokonamy analizy umowy i dołączonych do niej dokumentów. Analiza dokumentów jest darmowa oraz niezobowiązująca.

Szczegółowa analiza zapisów Państwa umowy kredytowej pozwoli na ocenę czy występują w jej treści niedozwolone postanowienia umowne dotyczące stosowanych przeliczeń na CHF według jednostronnie określanego kursu przez bank? A także zostanie ocenione występowanie innych niedozwolonych zapisów (np. ubezpieczenie niskiego wkładu).

W przypadku stwierdzenia przez prawnika naszej kancelarii, że w Państwa umowie występują niedozwolone postanowienia, będzie może dochodzić od banku zwrotu dokonanej nadpłaty kredytu. Kredytobiorcy przysługuje w takim zakresie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia.

Po zaakceptowaniu przez Państwa warunków i podpisaniu umowy z naszą kancelarią, złożymy pozew i będziemy Państwa reprezentować przed sądem.

2.  Czego dotyczy wyrok TSUE z dnia 3 października 2019 r.?

W odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie Państwa Dziubaków Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w dniu 3 października 2019 r. Trybunał w odpowiedzi na zadane pytania, wskazał jak podchodzić do rozpatrywania spraw frankowych przez sądy krajowe. W przypadku uznania przez Sąd krajowy, że klauzule indeksacyjne dotyczą świadczenia głównego i bez nich umowa nie może być w dalszej części wykonywana, Sąd powinien stwierdzić nieważność umowy. Ponadto Trybunał wskazał, że sąd krajowy nie może zastępować niedozwolonych postanowień innymi postanowieniami np. średnim NBP, gdyż brak jest podstaw prawnych do takich działań. Ponadto, jeżeli wolą kredytobiorcy w sporze z bankiem byłoby unieważnienie umowy a nie jej „odfrankowienie”, sąd powinien uwzględnić w tym zakresie jego wolę.

3.  Co zmieni się dla osób posiadających kredyty denominowane/indeksowane po wyroku TSUE?

Orzeczenie wydane przez TSUE z dnia 3 października 2019 r. powinno ujednolicić linię orzeczniczą polskich sądów. Niewykluczone jest, że postępowania sądowe będą trwały krócej. A osobom posiadającym umowę z niedozwolonymi postanowieniami umownymi, będzie łatwiej dochodzi swoich praw przez sądem. Już od dnia wydania wyroku przez TSUE zauważalna jest znaczna poprawa szybkości zapadalności wyroków jak i ilości wygranych spraw po stronie kredytobiorców.

 4.   Jakich kredytów dotyczy wyrok TSUE?

Trybunał wydał orzeczenie w odniesieniu do kredytu indeksowanego do waluty obcej, jednak treść wyroku można odnieść również do kredytów denominowanych. Istotną kwestią jest również to, że wyrok dotyczy postanowień abuzywnych stosowanych w umowach konsumenckich. Orzeczenie będzie miało zastosowanie także do kredytów indeksowanych/denominowanych nie tylko do franka szwajcarskiego, ale również innych walut np. euro.

5.  Jakie najczęściej klauzule abuzywne (niedozwolone) występują w umowach kredytowych?

Niedozwolone postanowienia dotyczyły najczęściej zapisów odnoszących się do sposobu przeliczania kursu waluty przy wypłacie kredytu oraz jego spłacie w odniesieniu do kursu franka ustalonego w tabeli banku. Kredytobiorca przy tak skonstruowanym zapisie nie miał wiedzy jakie są metody i wskaźniki przy ustalaniu kursu w tabeli bankowej. Przy tak skonstruowanym zapisie bank mógł w dowolny i niczym nieograniczony sposób kształtować kurs, którego wysokość miała wpływ na wysokość raty i zadłużenia. Niedozwolone zapisy to również te, które odnoszą się do obowiązku wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia niskiego wkładu, którego koszt w całości ponosił kredytobiorca.

6.  Czy każdą umowę o kredyt denominowany/indeksowany do waluty obcej można zakwestionować?

Nie każdą umowę można zakwestionować. Sama obecność postanowień abuzywnych nie oznacza, że taką umowę można „odfrankowić” lub unieważnić. Istnieje wiele okoliczności które należy przeanalizować przed podjęciem działań prawnych. Indywidualna analiza Państwa umowy, odpowiedzi na pytania z ankiety oraz przedłożone zaświadczenie o kredycie da możliwość odpowiedzi na to pytanie.

7.   Czy jeżeli kredyt został spłacony w całości lub nadpłacony to nie mogę wytoczyć powództwa przeciwko bankowi?

Nie, zarówno spłata kredytu jak i jego nadpłata nie wyklucza możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Jedyną przeszkodą w dochodzeniu roszczeń może stanowić termin przedawnienia, dlatego przed wystąpieniem do sądu, konieczna jest konsultacja z kancelarią, która oceni szanse na wygranie sprawy.

8.   Jak długo sprawa może potrwać w Sądzie?

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, ilości materiału dowodowego oraz obciążenia danego sądu. Przed wyrokiem TSUE większość spraw dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych trwała 2-3 lata. Jednak biorąc pod uwagę, że linia orzecznicza staje się coraz bardziej ugruntowana, a od 7 listopada 2019 r. kredytobiorcy mogą wytaczać powództwa według miejsca swojego zamieszkania, czas trwania sprawy sądowej powinien się znacznie skrócić.

9.   Z jakimi kosztami przy wytoczeniu powództwa mogę się liczyć?

Kosztem wytoczenia powództwa jest opłata sądowa od pozwu w wysokości nie większej niż 1000 zł. Koszt zaliczki na biegłego, jeżeli będzie konieczność jego powołania, to ok. 1000-3000 zł. Ponadto kosztem będzie wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika. Wynagrodzenie to jest ustalane indywidualnie. W przypadku wygrania sprawy z bankiem, będzie on zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku przegranej, to kredytobiorca zwraca koszty procesowe.

10. Czy zapadają już korzystne wyroki w sprawach kredytów indeksowanych/denominowanych?

Tak, zapada coraz więcej korzystnych wyroków dla kredytobiorców. Śledząc orzecznictwo po wydanym wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. tendencja ta jest wzrostowa. Informacje o wygranych sprawach są powszechnie dostępne w mediach.

0