fbpx

Blog

Upadłość

 • 17 maja 2021
  Kancelaria CERTUS

  Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość

  Wniosek o upadłość to rozwiązanie wybierane w trudnej i skomplikowanej sytuacji życiowej. Czym jest niewypłacalność i jakie są zasady oraz terminy złożenia wniosku przez dłużników – dowiesz się z artykułu.   Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny?  Mówi o tym. 11 Prawa upadłościowego. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy […]

 • 20 kwietnia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

  Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako ‘obciążenie’ finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego. Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po ogłoszeniu upadłości? Odpowiedź w dużej mierze […]

 • 5 marca 2021
  Kancelaria CERTUS

  Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

  W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością swojego dotychczasowego partnera biznesowego dalej jednak szwankuje. Z praktycznego punktu […]

 • 9 lutego 2021
  Kancelaria CERTUS

  Problemy małżonka dłużnika upadłego

  Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków. Upraszczając: […]

 • 13 stycznia 2021
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość pracodawcy a zaległe wynagrodzenie pracownika

  Ogłoszenie upadłości pracodawcy, stawia przed pracownikami szereg wątpliwości w zakresie odzyskania należnego im wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę dotychczas wypłacone. Prawdą jest, że cały zgromadzony majątek pracodawcy staje się masą upadłości, ale nie jest to równoznaczne z niemożnością zaspokojenia roszczeń pracowników upadłego pracodawcy. Co czeka pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość? Dany pracownik staję się […]

 • 10 grudnia 2020
  Kancelaria CERTUS

  O co upadły może wnioskować z związku z likwidacją majątku objętego masą upadłości?

  Postępowanie upadłościowe chroni dłużnika przed bezdomnością poprzez możliwość wydzielenia mu na jego wniosek kwoty, którą będzie mógł przeznaczyć na wynajem mieszkania po sprzedaży nieruchomości należącej do niego, a objętej masą upadłości. Należy podkreślić, że kwota na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego jest wydzielana z sumy uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości tylko na wniosek upadłego, a sam wniosek […]

 • 30 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy upadłość konsumencka zawsze łączy się z planem spłaty wierzycieli?

  Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek upadłego staję się masą upadłości, a zarząd nad majątkiem przejmuje syndyk. Rolą syndyka jest w pierwszej kolejności zabezpieczenie majątku upadłego tak, by zachować go w stanie niepogorszonym. Następnie jest zobowiązany podjąć czynności w celu likwidacji majątku upadłego – tj. sprzedaży majątku na jak najlepszych warunkach. Z oczywistych względów syndyk […]

 • 2 listopada 2020
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość konsumencka – od czerwca 2020 roku ogłaszanych jest ponad 1000 upadłości miesięcznie!

  Od 2015 r. ogłoszono prawie 35 tysięcy upadłości konsumenckich. W 2020 r. częściej ‘upadały’ kobiety, a najwięcej wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczyło osób w wieku 40-49 lat. Choć, co ciekawe ponad 100 wniosków zostało złożone przez osoby powyżej 80 roku życia. Co to oznacza w praktyce? Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to moim zdaniem mechanizm, po […]

 • 20 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

  Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan zadłużenia, jak i rzeczowo uzasadnić daną sytuację ekonomiczną, z uwzględnieniem niemożności […]

 • 8 października 2020
  Kancelaria CERTUS

  Czy zawsze w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

  Zgodnie z art. 491(14) Prawa upadłościowego: Po upływie terminu do zgłaszania wierzytelności i przeprowadzeniu likwidacji majątku wchodzącego w skład masy upadłości syndyk składa sądowi projekt planu spłaty wierzycieli z uzasadnieniem albo informację, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 491(14a) ust. 1 lub art. 491(16) ust. 1 lub 2a. Plan spłaty będzie odpowiednio ustalony […]

 • 30 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  Skład masy upadłości – o co dłużnik może być spokojny? Czy wyzbycie się majątku ma sens?

  Zgodnie z art. 62 Prawa Upadłościowego: w skład masy upadłości wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty przez upadłego w toku postępowania upadłościowego, z wyjątkami określonymi w art 63–67a Prawa Upadłościowego. Jako majątek określimy mienie, czyli wszystkie prawa podmiotowe majątkowe, w tym m.in. własność. W skład masy upadłości wejdzie to, co […]

 • 3 września 2020
  Kancelaria CERTUS

  Oddłużenie przedsiębiorcy łatwiejsze?

  Nieprawdą jest, że obecnie nie można ogłosić upadłości konsumenckiej prowadząc działalność gospodarczą. Zmiana w przepisach Prawa Upadłościowego zrównała sytuację osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej z osobą, która taką działalność prowadzi – a co za tym idzie, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona w obu sytuacjach. Co to zmienia? Zmierzamy w stronę uproszczenia i przyśpieszenia […]

 • 16 lipca 2020
  Kancelaria CERTUS

  Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

  W ramach Tarczy 4.0 (COVID-19) wprowadzone zostały regulacje dotyczące uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Co szczególnie ważne, postępowanie takie ma umożliwić dłużnikom  podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności rozpoczynania postępowania sądowego, z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli działających indywidualnie. Istotą takiego postępowania jest jego krótki termin a podstawowym założeniem to, że dłużnik ma się porozumieć […]