Pomiń linki

Kredyty frankowe

Jeśli posiadasz kredyt we frankach i chcesz się go pozbyć – teraz jest najlepszy moment, żeby zacząć działać.

W 2019 r. zapadł kluczowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie frankowiczów. Na jego podstawie polskie sądy mogą stwierdzać nieważność umów frankowych lub orzekać o przewalutowaniu kredytu.

Unieważnienie umowy przez sąd powoduje, że strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu wszelkich uzyskanych świadczeń. Kredytobiorca otrzyma to, co do tej pory wpłacił, a bank kwotę udzielonego kredytu.

Odfrankowienie następuje, gdy sąd orzeknie, że w umowie znajdują się niedozwolone postanowienia, ale umowę można w dalszym ciągu wykonywać po ich wyeliminowaniu. Kredyt staje się wtedy kredytem złotówkowym.

Kredyty frankowe, unieważnienie umowy
Kredyty frankowe, analiza, unieważnienie umowy

Kto może podjąć działania?

Tak naprawdę każdy, kto posiada kredyt hipoteczny we frankach, z niepokojem obserwuje wahania waluty i ma wątpliwości dotyczące warunków własnego kredytu. Nasze usługi dotyczą również kredytów, które zostały częściowo nadpłacone lub spłacone w całości.

Pierwszym krokiem po stronie Kancelarii Certus jest bezpłatna analiza kredytu, w tym niezbędnych dokumentów i wykonanie kalkulacji, w tym obliczenie kwoty ewentualnego roszczenia od banku. Następnie na tej podstawie wspólnie podejmujemy decyzję o dalszych krokach i strategii.

Jak to działa

Przydatne materiały

Dlaczego warto

Masz bardzo duże szanse wygrania z bankiem, biorąc pod uwagę aktualne orzecznictwo

Przed podjęciem decyzji o wejściu na drogę sądową – otrzymasz dokładną i bezpłatną analizę swojej sprawy i strategię procesową

W przypadku unieważnia umowy możesz łatwo spłacić bank i odzyskać wszystko, co wpłaciłeś, a przewalutowując umowę na PLN odzyskujesz od 30-70% wartości zobowiązania

Dowiedz się więcej

Najczęściej zadawane pytania

Należy zacząć od skompletowania dokumentów związanych z kredytem tzn. umowy kredytowej, aneksów do umowy, regulaminu, zaświadczenia o kredycie z informacjami o historii uruchomienia i spłaty kredytu oraz zastosowanego oprocentowania.

Zaświadczenie o kredycie należy złożyć w banku, który udzielił kredytu. W celu uzyskania wzoru zaświadczenia, proszę o kontakt z naszą Kancelarią. Wzór zaświadczenia zostanie Państwu przesłany drogą mailową.

Po otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez bank i analizie przesłanych dokumentów, dokonamy odpowiednich kalkulacji i wyliczymy kwotę Państwa roszczenia względem banku. Ponadto, dokonamy analizy prawnej umowy i dołączonych do niej dokumentów. Analiza sprawy jest bezpłatna i nie zobowiązuje do podpisania umowy z Kancelarią.

W przypadku stwierdzenia, że w Państwa umowie występują niedozwolone postanowienia, będzie można dochodzić od banku zwrotu dokonanej nadpłaty kredytu. Kredytobiorcy przysługuje w takim zakresie roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia.

Po zaakceptowaniu przez Państwa warunków współpracy i podpisaniu umowy z naszą Kancelarią, złożymy pozew i będziemy Państwa reprezentować przed sądem.

Nie, zarówno spłata kredytu, jak i jego nadpłata, nie wyklucza możliwości wytoczenia powództwa przeciwko bankowi. Jedyną przeszkodą w dochodzeniu roszczeń może stanowić termin przedawnienia, dlatego przed wystąpieniem do sądu, konieczna jest konsultacja z Kancelarią, by ocenić szanse na wygranie sprawy.

Jeśli spłaciłeś lub nadpłaciłeś kredyt – pierwszym niezbędnym krokiem jest pozyskanie z banku – zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu frankowego. Kliknij tutaj i pobierz wzór wniosku o zaświadczenie.

W odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie Państwa Dziubaków Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w dniu 3 października 2019 r. Trybunał w odpowiedzi na zadane pytania, wskazał jak podchodzić do rozpatrywania spraw frankowych przez sądy krajowe.

W przypadku uznania przez sąd krajowy, że klauzule indeksacyjne dotyczą świadczenia głównego i bez nich umowa nie może być w dalszej części wykonywana, sąd powinien stwierdzić nieważność umowy. Ponadto, Trybunał wskazał, że sąd krajowy nie może zastępować niedozwolonych postanowień innymi postanowieniami, np. średnim NBP, gdyż brak jest podstaw prawnych do takich działań. Ponadto, jeżeli wolą kredytobiorcy w sporze z bankiem byłoby unieważnienie umowy a nie jej „odfrankowienie”, sąd powinien uwzględnić w tym zakresie jego wolę.

Orzeczenie wydane przez TSUE z dnia 3 października 2019 r. powinno ujednolicić linię orzeczniczą polskich sądów. Niewykluczone jest, że postępowania sądowe będą trwały krócej. A osobom posiadającym umowę z niedozwolonymi postanowieniami umownymi, będzie łatwiej dochodzić swoich praw przez sądem.

Już od dnia wydania wyroku przez TSUE zauważalna jest znaczna poprawa szybkości zapadalności wyroków, jak i ilości wygranych spraw po stronie kredytobiorców.

Trybunał wydał orzeczenie w odniesieniu do kredytu indeksowanego do waluty obcej, jednak treść wyroku można odnieść również do kredytów denominowanych. Istotną kwestią jest również to, że wyrok dotyczy postanowień abuzywnych stosowanych w umowach konsumenckich. Orzeczenie będzie miało zastosowanie także do kredytów indeksowanych/denominowanych w innych walutach, np. euro.

Niedozwolone postanowienia dotyczyły najczęściej zapisów odnoszących się do sposobu przeliczania kursu waluty przy wypłacie kredytu oraz jego spłacie w odniesieniu do kursu franka ustalonego w tabeli banku. Kredytobiorca przy tak skonstruowanym zapisie nie miał wiedzy jakie są metody i wskaźniki przy ustalaniu kursu w tabeli bankowej. Bank mógł w dowolny i niczym nieograniczony sposób kształtować kurs, którego wysokość miała wpływ na wysokość raty i zadłużenia.

Niedozwolone zapisy to również te, które odnoszą się do obowiązku wykupienia przez kredytobiorcę ubezpieczenia niskiego wkładu, którego koszt w całości ponosił kredytobiorca.

Nie, nie każdą umowę można zakwestionować. Sama obecność postanowień abuzywnych nie oznacza, że taką umowę można „odfrankowić” lub unieważnić. Istnieje wiele okoliczności, które należy przeanalizować przed podjęciem działań prawnych. Indywidualna analiza Państwa umowy, odpowiedzi na pytania z ankiety oraz przedłożone zaświadczenie o kredycie da możliwość odpowiedzi na to pytanie.

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy, ilości materiału dowodowego oraz obciążenia danego sądu. Przed wyrokiem TSUE większość spraw dotyczących kredytów indeksowanych/denominowanych trwała 2-3 lata. Jednak biorąc pod uwagę, że linia orzecznicza staje się coraz bardziej ugruntowana, a od 7 listopada 2019 r. kredytobiorcy mogą wytaczać powództwa według miejsca swojego zamieszkania, czas trwania sprawy sądowej powinien się znacznie skrócić.

Kosztem wytoczenia powództwa jest opłata sądowa od pozwu w wysokości nie większej niż 1.000 zł. Koszt zaliczki na biegłego, jeżeli będzie konieczność jego powołania, to ok. 1.000 – 2.000 zł. Ponadto, kosztem będzie wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika.Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie.

W przypadku wygrania sprawy przez kredytobiorcę bank będzie zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów sądowych oraz kosztów profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku przegranej, to kredytobiorca zwraca bankowi koszty profesjonalnego pełnomocnika banku.

Tak, zapada coraz więcej korzystnych wyroków dla kredytobiorców. Śledząc orzecznictwo po wydanym wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. tendencja ta jest wzrostowa. Informacje o wygranych sprawach są powszechnie dostępne w mediach. Zachęcamy również do śledzenia profilu Kancelarii na naszych social mediach (FB, LinkedIn), gdzie na bieżąco informujemy o aktualnych statystykach w sprawach frankowych.

Różnica pomiędzy kredytem indeksowanym, a denominowanym dotyczy waluty kredytu, jaka jest wskazana w umowie kredytowej. W przypadku kredytu indeksowanego w umowie kwota kredytu określona jest w złotówkach (PLN), a w przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu wskazana jest w walucie obcej (np. w CHF). Rodzaj kredytu wpływa na sposób w jaki zostanie obliczona wysokość Państwa roszczenia wobec Banku.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną CERTUS pod nr +48 730 307 301 – odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości, a jako Państwa pełnomocnicy będziemy dążyć do jak najszybszego uzyskania pozytywnego dla Państwa rozstrzygnięcia sprawy.

Więcej informacji na temat kredytów frankowych znajdziesz na naszej stronie – wygrywamyzfrankiem.pl

Kontakt

Masz pytania odnośnie do oferty odfrankowiania? Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz.

Wrocław

ul. Skwierzyńska 28/1A, 53-522 Wrocław

Email: certus@kancelaria-certus.pl

Kom: +48 512 466 221

Tel: +48 71 799 41 20

Warszawa

ul. Pańska 96/83 00-837 Warszawa

Email: warszawa@kancelaria-certus.pl

Kom: +48 512 466 221

Tel: +48 22 499 99 02