Pomiń linki

Ulga dla wierzycieli. Startuje Krajowy Rejestr Zadłużonych

1 grudnia 2021 r. weszły w życie przepisy wprowadzające długo wyczekiwany przez wierzycieli Krajowy Rejestr Zadłużonych. Rejestr będzie jawny i każda zainteresowana osoba będzie mogła zapoznać się z udostępnionymi tam danymi przez Internet. Ma ułatwiać wierzycielom uzyskiwanie informacji dotyczących płynności finansowych kontrahentów.

 

Kto będzie wpisany do Krajowego Rejestr Zadłużonych

W rejestrze KRZ (https://prs.ms.gov.pl/krz) ujawniane mają być informacje dotyczące następujących podmiotów:

1. Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (niebędących osobami prawnymi), w stosunku do których są lub były w przeszłości prowadzone postępowania restrukturyzacyjne lub upadłościowe. W rejestrze udostępnia się też dane osób, wobec których prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej ze względu na uchybienie obowiązkom przewidzianym w prawie upadłościowym.

2. Wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem (np. wspólnicy spółki jawnej) w przypadku, gdy wobec spółki wszczęto postępowanie upadłościowe lub oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na brak majątku albo możliwość pokrycia z majątku spółki jedynie kosztów postępowania upadłościowego.

3. Osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych (niebędących osobami prawnymi), w stosunku do których umorzono postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika Sądowego, naczelnika US lub dyrektora oddziału ZUS ze względu na bezskuteczność egzekucji.

4. Osób fizycznych zalegających ze spełnieniem świadczeń alimentacyjnych za okres dłuższy niż 3 miesiące, w stosunku do których egzekwowane są świadczenia alimentacyjne oraz należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych osobom uprawnionym w związku z bezskutecznością egzekucji alimentów.

 

Jakie dane będą zbierane w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

W rejestrze udostępniane będą podstawowe dane identyfikacyjne, takie jak: adresy zamieszkania lub siedzib, numery PESEL albo KRS, numery NIP, sygnatury akt spraw oraz oznaczenie organów prowadzących postępowania, np. Komorników Sądowych umarzających postępowania egzekucyjne, sądów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W przypadku postępowania upadłościowego ujawniane mają być m. in. informacje o liście wierzytelności oraz o składzie masy upadłości (wykaz składników majątku upadłego) oraz o stanie masy upadłości (określenie przybliżonej wartości składników tego majątku). Przy postępowaniach restrukturyzacyjnych udostępniane mają być m. in. spisy wierzytelności niespornych i spornych czy informacje o planach spłaty wierzycieli. Umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na bezskuteczność egzekucji skutkować ma koniecznością wskazania w rejestrze m. in. niewyegzekwowanych od podmiotu wierzytelności.

 

Jak Krajowy Rejestr Zadłużonych pomoże wierzycielom

Z jednej strony dane ujawnione w rejestrze mogą być pomocne wierzycielom, którzy zamierzają zweryfikować płynność finansową potencjalnych kontrahentów. Z drugiej strony informacje podane w rejestrze mogą ułatwić wierzycielom, którzy mają problem z odzyskaniem należności od dłużników, podjęcie decyzji co do wystąpienia np. ze skargą pauliańską lub z powództwem przeciwko członkom zarządu spółki z o.o.

 

Okres przechowywania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Przepisy przewidują różne okresy przechowywania danych w rejestrze:

1. Informacje dotyczące podmiotów, wobec których egzekucja została umorzona jako bezskuteczna, co do zasady automatycznie przestają być ujawniane w rejestrze po 7 latach od momentu ich zamieszczenia w rejestrze.
2. Informacje dotyczące podmiotów będących dłużnikami alimentacyjnymi, co do zasady automatycznie przestają być ujawniane w rejestrze po 7 latach od momentu zamieszczenia informacji o ukończeniu postępowania egzekucyjnego lub informacji o spłacie całości zadłużenia.
3. Informacje dotyczące podmiotów, wobec których są lub były prowadzone postępowania restrukturyzacyjne albo upadłościowe, co do zasady automatycznie przestają być ujawniane w rejestrze po 10 latach od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego.

Dane z rejestru mogą zostać usunięte w każdym momencie, gdy dojdzie do zmiany okoliczności sprawy, np. w przypadku stwierdzenia przez sąd lub organ administracyjny, że zobowiązanie nie istnieje lub wygasło czy w sytuacji, gdy sąd pozbawi tytuł wykonawczy (np. wyrok czy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności) wykonalności.

Autor: Jakub Piejak