Pomiń linki

Temat: masa upadłości

Problemy małżonka dłużnika upadłego

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

Skład masy upadłości – o co dłużnik może być spokojny? Czy wyzbycie się majątku ma sens?

  Jako majątek określimy mienie, czyli wszystkie prawa podmiotowe majątkowe, w tym m.in. własność. W skład masy upadłości wejdzie to, co ma wartość i należy do dłużnika, natomiast do masy upadłości, co istotne, nie zaliczymy długów upadłego. Do masy upadłości wejdą więc przede wszystkim nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe,