Pomiń linki

Banki zwracają prowizje od pośredników przy wcześniejszej spłacie kredytu

W sprawach o zwrot prowizji, które prowadzimy dla naszych klientów, udaje nam się odzyskać nie tylko środki od banków, ale też od działających dla nich pośredników kredytowych.

Niedawnym wyrokiem z dnia 7 września 2021 r., Sąd Rejonowy w Lesku I Wydział Cywilny w całości uwzględnił powództwo naszych klientów przeciwko bankowi o zwrot prowizji w związku z przedterminową spłatą całości kredytu konsumenckiego. Sąd zasądził od banku z tego tytułu kwotę 13.030.47 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie wynoszącymi kilkaset złotych. Na zasądzoną należność składała się część prowizji pobranej przez bank za udzielenie kredytu oraz część prowizji pośrednika kredytowego. Części te były proporcjonalne do długości rzeczywistego okresu kredytowania.

Po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji bank wypłacił naszym klientom kwotę ok. 10 tys. zł zasądzoną tytułem zwrotu prowizji za udzielenie kredytu wraz z należnymi odsetkami. W pozostałym zakresie, tj. co do kwoty zasądzonej na rzecz naszych klientów tytułem zwrotu prowizji pośrednika kredytowego, która została pobrana od konsumentów przez bank, a następnie przekazana pośrednikowi kredytowemu, bank złożył apelację.

Wyrokiem z dnia 18 lutego 2022 r., Sąd Okręgowy w Krośnie I Wydział Cywilny oddalił apelację banku uznając tym samym, że roszczenie naszych klientów o zwrot części prowizji pośrednika kredytowego jest w pełni zasadne w świetle art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim.

Wspomniane orzeczenie Sądu II instancji jest konsekwencją dotychczas przyjmowanego w orzecznictwie oraz doktrynie stanowiska, że do całkowitego kosztu kredytu, który podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zaliczyć należy wszystkie obciążenia konsumenta. Konsument uprawniony jest zatem do uzyskania części zwrotu pobranych kosztów kredytu niezależnie od tego, czy koszty te doprowadziły do przysporzenia banku, czy też uzyskane zostały przez podmioty trzecie, np. pośredników kredytowych (np. dr Jarosław R. Antoniuk, „Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego”, MOP rok 2021 nr 5, str. 238).

Autor tekstu: Jakub Piejak