Pomiń linki

Dziedziczenie kredytu frankowego

Kredytobiorcy posiadający kredyt we frankach szwajcarskich nie zawsze decydują się na dochodzenie swoich praw przed sądem, powodów takiej decyzji jest wiele, począwszy od obaw o niepomyślne zakończenie sprawy i konieczność poniesienia kosztów postępowania, poprzez przeświadczenie, że z bankiem nie można wygrać.

 

Niezależnie jednak od powodów jakimi kierują się kredytobiorcy należy pamiętać, że skutki w tym zakresie mogą dotknąć najbliższych kredytobiorcy. W sytuacji gdy kredytobiorca spłacający kredyt hipoteczny, w tym kredyt indeksowany/waloryzowany do franka szwajcarskiego nie zdąży go spłacić, to właśnie najbliżsi zostaną obciążeni zaciągniętym zobowiązaniem.

 

Spadkobiercy dziedziczą także długi

Zgodnie z art. 922 § 1. k.c. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. W konsekwencji przedmiotem dziedziczenia nie są tylko i wyłącznie aktywa wchodzące do spadku (majątek), lecz również pasywa, a więc długi. Powołanie do spadku (dziedziczenie) ma miejsce na podstawie testamentu, jeżeli testament nie został sporządzony lub gdy żadna z osób, które powołał spadkobierca nie chce lub nie może być spadkobiercą, dochodzi do dziedziczenia ustawowego, a jego porządek określają przepisy kodeksu cywilnego (Księga IV Kodeksu cywilnego).

Z momentem otwarcia spadku, a więc z chwilą śmierci spadkodawcy, spadkobierca z mocy prawa nabywa prawa i obowiązki majątkowe zmarłego spadkodawcy. Pamiętać jednak należy, że nabycie to ma charakter tymczasowy, bowiem spadkobierca ma 6 miesięcy od dowiedzenia się o swoim tytule powołania do spadku na złożenie oświadczenia co do tego, czy spadek po danym spadkodawcy odrzuca czy go przyjmuje i jeśli tak, to jak.

 

Rodzaje przyjęcia spadku

Ustawodawca przewiduje tutaj trzy możliwości, a mianowicie spadkobierca może spadek odrzucić, może przyjąć go w sposób prosty, czyli bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe, albo może przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe.

Kredyt we frankach stanowi dług, który tak jak każde inne zobowiązanie, wchodzi do majątku spadkowego, a to oznacza, że zobowiązanie wobec banku może przejść na dzieci kredytobiorcy, czy nawet wnuki, niezależnie od tego czy kredytobiorca sporządzi testament, czy też nie.

W celu uniknięcia spłacania kredytu we frankach, osoby dziedziczące po spadkobiercy będą mogły spadek odrzucić, jednakże nie otrzymają również np. prawa własności do nieruchomości lub innych przedmiotów wchodzących do spadku. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosić będzie odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości spadku, bądź będzie mógł spadek przyjąć w sposób prosty, lecz wówczas będzie ponosić odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.

Jak wynika z powyższego, istnieją sposoby by w pewien sposób ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkowe, jednak jeśli nawet spadkobierca swą odpowiedzialność ograniczy, poprzez przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to i tak zaciągnięty kredyt będzie musiał spłacać, przynajmniej do wartości otrzymanego majątku spadkowego.

 

Banki w defensywie

Zdecydowaniem lepszym rozwiązaniem jest więc uregulowanie sytuacji związanej z kredytem  od razu, zwłaszcza że obecnie większość spraw wytaczanych przeciwko bankom kończy się sukcesem kredytobiorców. Po orzeczeniu TSUE z października 2019 r., sądy coraz częściej orzekają na korzyść frankowiczów i coraz więcej wyroków, wydawanych również przez sądy II instancji, stanowią o nieważności zawartej umowy kredytowej lub ofrankowują zaciągnięte zobowiązanie.

Pozywając już teraz bank, i uzyskując korzystne orzeczenie, można nie tylko uwolnić się od uciążliwego kredytu, lecz również odzyskać nadpłatę powstałą na kredycie w związku z niedozwolonymi klauzulami, które bank stosował przez cały okres trwania umowy. Ponadto uwalniając się od kredytu frankowego, uwalniamy od ciężaru naszych bliskich, w przypadku gdyby miało dojść do dziedziczenia niespłaconego kredytu we frankach szwajcarskich.

 

Posiadają Państwo kredyt we frankach?

Jeżeli posiadają Państwo kredyt we frankach, a wciąż rosnący kurs franka powoduje, że spłata comiesięcznej raty kredytu wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, warto przyjrzeć się postanowieniom umowy czy nie znajdują się w niej niedozwolone postanowienia umowne.

Przeanalizujemy bezpłatnie Państwa umowę pod kątem niedozwolonych postanowień umownych – jest to pierwszy krok do wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi, a ponadto wystąpienia z wnioskiem do Sądu o zabezpieczenie powództwa na czas toczącego się postępowania o wstrzymanie płatności rat na czas trwającego postępowania.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod nr +48 730 307 301 celem ustalenia szczegółów!