Pomiń linki

Pracodawca nie dostarcza do ZUS druku Z-3, co dalej?

Pracownik na L4 mógł niejednokrotnie spotkać się z sytuacją, gdy pracodawca nie przedłożył w ZUS zaświadczenia Z-3, który jest podstawą do otrzymania zasiłku chorobowego, opiekuńczego i macierzyńskiego. Co zrobić jeśli nas to dotknie?

 

Druk Z-3 – co to jest

Druk Z-3 zawiera informację o podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz o wysokości podstawy wymiaru składek pracownika. Częstym problemem jest brak lub nieterminowe składanie przez pracodawców do Organu rentowego druku Z-3 niezbędnego do prawidłowego naliczenia i nabycia zasiłku przez pracownika.

Niestety przepisy prawa ubezpieczeń społecznych nie stosują żadnego środka przymusu wobec zaniechań pracodawców w zakresie terminowości składania do ZUS dokumentów takich jak druk Z-3.  Zgodnie z art. 61 b ust. 5 ustawy zasiłkowej, pracodawca zatrudniający mniej niż 20 pracowników przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wszelkie niezbędne dokumenty niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

 

Co zrobić gdy pracodawca nie dostarczy do ZUS druku Z-3?

Czy ZUS może odmówić prawa do zasiłku z uwagi na niezłożenie przez pracodawcę druku ZUS Z-3? Odpowiedź jest negatywna. ZUS nie ma prawa zasłonić się zaniechaniem pracodawcy w postaci braku przedłożenia do ZUS stosownych dokumentów. Dlaczego?

Dane powinny zostać uzupełnione przez ZUS w oparciu o zgromadzone informacje, dotyczące wysokości składników wynagrodzenia za pracę. ZUS pozostaje również w dyspozycji danych dotyczącymi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, by móc ustalić podstawę wymiaru świadczeń w spornym okresie.

Pracownik nie może ponosić negatywnych konsekwencji niedopełnienia przez pracodawcę swoich obowiązków w zakresie złożenia zaświadczenia płatnika składek ZUS Z-3.

Otrzymałeś decyzję w której ZUS odmawia przyznania zasiłku z powodu nieprzedłożenia przez pracodawcę druku Z-3? Skontaktuj się z nami, przygotujemy odwołanie od niekorzystnej decyzji ZUS.

Autor: r.pr. Angelika Sikora