Pomiń linki

Temat: windykacja należności

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Ochrona wierzycieli w razie niewypłacalności spółki z o.o.

Wierzyciele, którzy nie są w stanie wyegzekwować swoich roszczeń z majątku spółki z o. o. mogą na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. domagać się zaspokojenia tych roszczeń bezpośrednio przez członków zarządu spółki. Osoby sprawujące zarząd spółki ponoszą bowiem solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania w sytuacji, gdy egzekucja wobec spółki
zwrot kosztów windykacji

ZWROT CAŁOŚCI PONIESIONYCH KOSZTÓW WINDYKACJI

Wyrok I instancji Wyrokiem z dnia 23 maja 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot części kosztów windykacji na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Koszty te zostały poniesione przez naszego Klienta z tytułu prowizji