Pomiń linki

Upadłość pracodawcy a zaległe wynagrodzenie pracownika

Ogłoszenie upadłości pracodawcy, stawia przed pracownikami szereg wątpliwości w zakresie odzyskania należnego im wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę dotychczas wypłacone. Prawdą jest, że cały zgromadzony majątek pracodawcy staje się masą upadłości, ale nie jest to równoznaczne z niemożnością zaspokojenia roszczeń pracowników upadłego pracodawcy.

 

Co czeka pracownika, którego pracodawca ogłosił upadłość?

Dany pracownik staję się wierzycielem upadłego, a z masy upadłości może dochodzić takich roszczeń jak m.in.: zaległe wynagrodzenie za pracę, czy też ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Pracownicy upadłego są zaspokojeni z masy upadłości w pierwszej kolejności, a także nie muszą zgłaszać oficjalnie swoich wierzytelności do postępowania upadłościowego.

 

Może zdarzyć się jednak sytuacja. w której masy upadłości nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń pracowników, co dalej?

Pracownik może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który ma chronić pracownika w przypadku niewypłacalności pracodawcy. Środki w Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to m.in. dochody ze składek opłacanych przez pracodawcę za pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i umów zlecenia w wysokości 0,10% podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 

W jaki sposób realizowana jest wypłata świadczeń FGŚP?

W ciągu miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy sporządzane jest zestawienie niezaspokojonych roszczeń pracowników wraz ze wskazaniem wysokości oraz tytułu świadczeń. Zestawienie sporządzane jest przez pracodawcę, syndyka lub inną osobę odpowiedzialną za zarząd nad majątek niewypłacalnego pracodawcy. Wypłata świadczeń następuję z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a o wypłatę zwraca się do marszałka województwa właściwego dla miejsca siedziby pracodawcy.

 

Co podlega zaspokojeniu ze środków zgromadzonych na FGŚP w przypadku niewypłacalności pracodawcy?

Przede wszystkim wynagrodzenie za pracę za okres max. 3 miesięcy, jak i wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. Możemy ubiegać się także o zaspokojenie należności za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, jak i wynagrodzenia za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za czas niezawinionego przestoju w pracy i za czas nie wykonywania pracy w następstwie zwolnienia od pracy.

Zaspokojeniu podlegają również odprawa pieniężna przysługująca na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy podlegający zaspokojeniu. Przy staraniu o wypłatę zaległego ekwiwalentu pamiętajmy, że należy się on w sytuacji jeśli ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

Dodatkowo z FGŚP wypłacane jest odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, które zgodnie z Kodeksem pracy w przypadku niewypłacalności pracodawcy jest możliwe.

 

Czy pracownik sam może zgłosić się o wypłatę należnych, a niezaspokojonych świadczeń?

W celu uzyskania zwrotu świadczeń pracownik oczywiście ma możliwość sam zgłosić odpowiedni wniosek do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Może to zrobić jednak nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni od terminu przewidzianego do złożenia wykazu niezaspokojonych należności przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę, która sprawuję zarząd nad majątkiem spółki.

Podsumowując, nawet jeśli przyjdzie nam zmierzyć się z upadłością swojego pracodawcy to należne nam świadczenia winny zostać zaspokojone, co gwarantuje także właśnie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w temacie upadłości – napisz do nas na adres: certus@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr ☎️ 730 307 301

Autor tekstu: Alicja Antosik