Pomiń linki

Zabezpieczenie powództwa

Czy w trakcie trwania postępowania sądowego można wstrzymać płatność kredytu?

Analizując statystyki spraw sądowych dotyczących kredytów frankowych z ostatnich kilkunastu miesięcy, zdecydowana większość prawomocnych wyroków wydana została na korzyść frankowiczów. Ta tendencja wciąż się utrzymuje, a ponadto można zauważyć, że sądy coraz częściej wydają postanowienia o zabezpieczeniu powództwa w ramach toczącej się sprawy. Jest to bardzo ważna informacja dla wszystkich frankowiczów, którzy spłacają kredyt borykając się z wysokimi ratami, a zastanawiają się nad wytoczeniem powództwa bankowi.

 

Zabezpieczenie powództwa, co można osiągnąć?

Uzyskanie zabezpieczenia powództwa skutkować może m.in. natychmiastowym wstrzymaniem obowiązku spłacanie kredytu do momentu prawomocnego zakończenia procesu (proces sądowy w sprawach frankowych jest długotrwały, a czas oczekiwania na wyrok w I instancji to około 2 lata), ponadto sąd w wydanym postanowieniu może zakazać bankowi złożenia kredytobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu kredytu do dnia prawomocnego zakończenia procesu.

Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c. sąd może udzielić zabezpieczenia w taki sposób, jaki uzna za odpowiedni. W szczególności sąd może unormować prawa i obowiązki stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. W myśl art. 730 § 2 k.p.c. wniosek o zabezpieczenie powództwa można złożyć w toku procesu lub przed jego wszczęciem. Udzielenia zabezpieczenia można żądać, jeśli uprawdopodobni się roszczenie oraz wykaże interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Uprawdopodobnienie roszczenia w sprawie sądowej, której przedmiotem jest stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego nie stanowi obecnie istotnego problemu. W ostatnich kilkunastu miesiącach zapadła duża ilość wyroków uznających nieważność umów frankowych. Uprawdopodobniając roszczenie można wykorzystać przywołaną argumentację sądu uznających umowę kredytu frankowego za nieważną. Warto w tym miejscu przywołać kilka wyroków uznających umowy kredytu frankowego za „nieważną” m.in.  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 10.07.2019 r. (sygn. VI ACa 1712/17), Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.10.2019 r. (sygn. V ACa 567/18) oraz Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13.11.2019 r. (sygn. I ACa 268/19). Szczególnie wart uwagi jest precedensowy Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2019 r. (sygn. V CSK 382/18), w którym wskazano, że wadliwy mechanizm indeksacji w umowie kredytu prowadzi do nieważności całej umowy.

Drugą przesłanką konieczną do udzielenia przez sąd zabezpieczenia jest tzw. interes prawny, który istnieje, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w danej sprawie.

Sąd ma obowiązek rozpoznać wniosek o zabezpieczenie niezwłocznie a postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest natychmiast wykonalne. Postępowanie to jest dwuinstancyjne, w związku z powyższym przysługuje zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji.

Warto wskazać na kilka najnowszych orzeczeń w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia dla frankowiczów. Są to m.in.: Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.08.2019 r. (sygn. XXV C 355/18), Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.12.2019 r. (sygn. XXV C 1215/18), Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 9.04.2020 r. (sygn. XII C 174/20) oraz Postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 17.04.2020 r. (sygn. XII C 592/18). W powyższych sprawach sąd udzielił kredytobiorcom zabezpieczenia roszczeń na czas trwania postępowania sądowego w ten sposób, że, wstrzymał obowiązek dokonywania przez kredytobiorców spłat rat kredytu do uprawomocnienia się wyroku w sprawie frankowej oraz zakazał bankom wypowiedzenia umów kredytowych.

 

Posiadają Państwo kredyt we frankach?

Jeżeli posiadają Państwo kredyt we frankach, a wciąż rosnący kurs franka powoduje, że spłata comiesięcznej raty kredytu wiąże się z dużym obciążeniem domowego budżetu, warto przyjrzeć się postanowieniom umowy czy nie znajdują się w niej niedozwolone postanowienia umowne.

Przeanalizujemy bezpłatnie Państwa umowę pod kątem niedozwolonych postanowień umownych – jest to pierwszy krok do wystąpienia z roszczeniem przeciwko bankowi, a ponadto wystąpienia z wnioskiem do Sądu o zabezpieczenie powództwa na czas toczącego się postępowania o wstrzymanie płatności rat na czas trwającego postępowania.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią pod nr +48 730 307 301 celem ustalenia szczegółów!