Pomiń linki

Zalety Elektronicznego Postępowania Upominawczego

W kancelarii Certus zdecydowaliśmy się na składanie pozwów w sposób mniej tradycyjny, czyli online. Co jest powodem i jakie są statystyki nasz postępowań EPU na przełomie kilku ostatnich miesięcy?

 

Niższy koszt i mniej dokumentów papierowych

Po pierwsze, zmniejszyliśmy ilość dokumentacji w formie papierowej oraz wysokość opłaty sądowej od wnoszonego do E-Sądu pozwu. Pozwoliło nam to jednocześnie uprościć proces przekazywania dokumentów między nami, a Klientem, przed złożeniem pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Tym samym odciążyliśmy Klientów, którzy zlecają nam windykację wierzytelności i zmniejszyliśmy koszt opłaty wymaganej przy wniesieniu pozwu.

Wysokość opłat sądowych w e.p.u. uzależniona jest od wartości roszczenia

 

Szybciej odzyskujemy długi

Po drugie, skróciliśmy czas windykacji długu – od momentu złożenia pozwu do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Wskazane na schemacie poniżej terminy przedstawiają średni czas do uzyskania danego rezultatu.

Nie bez znaczenia pozostaje regularny monitoring trwających postępowań sądowych, w tym adekwatne wnioski procesowe w toku postępowania. Biorąc pod uwagę obłożenie “tradycyjnych” sądów, e-sąd skrócił czas dochodzenia należności na drodze sądowej. Co więcej, pełnomocnik ma dostęp online do prowadzonych spraw, a pisma oraz orzeczenia doręczane są elektronicznie.

 

Sprzeciw w elektronicznym postępowaniu upominawczym

Założenie E-Sądu jest takie, że nie rozstrzyga spraw spornych i  w przypadku skutecznego złożenia sprzeciwu przez pozwanego, Sąd umarza postępowania i uznaje, że koszty związane ze złożeniem pozwu strona ponosi we własnym zakresie. Z uwagi na okoliczność, że sprawa ma ‘charakter sporny’ nie ma możliwość kontynuowania sprawy w e-Sądzie.

 

Co robimy w sytuacji sprzeciwu?

W takiej sytuacji kontynuujemy “elektroniczne” postępowanie upominawcze, kierując pozew do Sądu wg właściwości ‘tradycyjnej’ a uiszczona opłatą od pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym zalicza się na poczet opłaty od nowo wniesionego pozwu w sądzie ‘tradycyjnym’.

Na podstawie art. 505 37 k.p.c. powód może wnieść pozew w terminie 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania upominawczego o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż elektroniczne postępowanie upominawcze. Co najważniejsze, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

 

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze się opłaca

Z analizy spraw, które Kancelaria Certus skierowała od lipca 2020 r. do E- Sądu wynika, że było warto. Przede wszystkim większość z nich zostało w nim rozstrzygnięte w EPU. Uzyskaliśmy dla naszych Klientów nakazy zapłaty wraz z klauzulą wykonalności. Tylko niewielki odsetek spraw, które zostały umorzone w EPU na skutek wniesionego sprzeciwu, jest niezwłocznie dalej procedowany w skutek skierowania pozwu do tradycyjnego Sądu.

Biorąc pod uwagę jednak, że co najmniej 80% spraw prowadzonych przez Kancelarię Prawną Certus  jest skutecznie zakończonych uzyskaniem tytułu wykonawczego w E-Sądzie – bilans zysków i strat na dzień dzisiejszy jest dodatni. Sprawy, które procesowo kontynuujemy w sądach ‘tradycyjnych’ także mają już swoje pozytywne rozstrzygnięcia końcowe.

Autor tekstu: Alicja Antosik