Pomiń linki

Zmiany w sądowych procedurach: nowelizacja KPC

Od dnia 14 marca 2024 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, wprowadzając zmiany w następujących obszarach:

I. Portal Sądowy oraz doręczenia

Każdy pełnomocnik, tj. adwokat i radca prawny, musi posiadać konto na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych. Zgodnie z nowymi przepisami KPC, pisma procesowe będą doręczane wyłącznie poprzez umieszczenie ich treści w Portalu (w sposób umożliwiający uzyskanie przez odbiorcę dokumentu potwierdzającego doręczenie). Fizyczne doręczenia pism będą miały charakter jedynie informacyjny. Należy zauważyć, że powyższe regulacje nie będą obejmować pism, do których załączane są odpisy pism procesowych stron lub dokumenty, których elektroniczną wersją Sąd nie dysponuje

II. Zdalne przeprowadzenie posiedzenia jawnego

Od 14 marca zmienią się również przepisy dotyczące posiedzeń w formie zdalnej. Nowy przepis art. 151 § 2 k.p.c. umożliwia Sądowi zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia jawnego przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jego przeprowadzenie na odległość (posiedzenie zdalne), jeśli charakter czynności, które mają być dokonane na posiedzeniu, na to pozwala, a przeprowadzenie posiedzenia zdalnego zagwarantuje pełną ochronę praw procesowych stron i prawidłowy tok postępowania.

  • Zarządzenie przeprowadzenia posiedzenia zdalnego będzie mogło nastąpić zarówno z urzędu, jak i na wniosek uczestnika. Istotne jest, że uczestnik składający wniosek o zdalne uczestnictwo w posiedzeniu będzie zobowiązany wskazać w piśmie swój adres e-mail.
  • Termin na zgłoszenie wniosku wynosi 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
  • Uczestnik, który nie zgłosi zamiaru zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu, będzie zobowiązany stawić się na nie osobiście.

  III.  Przeprowadzenie dowodu na odległość (w formie zdalnej)

Jeśli charakter dowodu na to pozwala, możliwe będzie jego przeprowadzenie na odległość, tj. w ramach posiedzenia zdalnego. Strony będą mogły w swoich pismach procesowych wnioskować np. o przesłuchanie świadka w formie zdalnej.

Należy zwrócić uwagę, że strona przeciwna będzie miała 7 dni od powzięcia informacji o zamiarze przeprowadzenia dowodu w formie zdalnej, aby się temu sprzeciwić. Po skutecznym wniesieniu sprzeciwu Sąd przeprowadzi dowód, np. przesłuchanie świadka na sali sądowej.

Autor: Aleksandra Warszewska