Pomiń linki

Bank wypowiedział umowę kredytu. Co robić?

Ostatnie drastyczne podwyżki stóp procentowych, a co za tym idzie także oprocentowania kredytów bankowych, nie napawają optymizmem. Czarnym scenariuszem dla każdego kredytobiorcy jest możliwość wypowiedzenia przez bank umowy kredytu. Jak się przed tym bronić?

 

Restrukturyzacja kredytu, a wypowiedzenie umowy

Obecnie obowiązujące prawo kładzie nacisk na umożliwienie kredytobiorcy restrukturyzacji zadłużenia, czyli zmiany warunków aktualnego finansowania. Przykładowo może być to czasowe zawieszenie płatności rat lub zmniejszenie wysokości raty i wydłużenie okresu spłaty.

Dopiero w momencie, kiedy restrukturyzacja nie jest możliwa, bank może wypowiedzieć umowę kredytu. Sprawdźmy co o tym mówią przepisy prawa bankowego:

Art. 75c Wezwanie do dokonania spłaty; wniosek o restrukturyzację zadłużenia

1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.

4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.

5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych.

Widzimy zatem, że przepisy przyznają kredytobiorcy uprawnienie do restrukturyzacji zadłużenia. Wypowiedzenie umowy kredytu lub pożyczki powinno być zatem ostatecznością.

 

Obowiązek poinformowania o restrukturyzacji zadłużenia

Wyroki sądów potwierdzają, że brak wypełnienia przez bank procedury z Art. 75c prawa bankowego skutkuje bezskutecznością wypowiedzenia. Innymi słowy, jeśli bank nie poinformował kredytobiorcy o możliwości restrukturyzacji zadłużenia, to nawet jeśli dokonał wypowiedzenia umowy kredytu, pozostaje ono nieważne!

Co istotne – analogiczne zapisy znajdują się w nowej ustawie o kredycie hipotecznym. Dodatkowo Sąd Najwyższy w jednym z orzeczeń wskazał, że niewielka zaległość w spłacie kredytu hipotecznego nie zawsze uzasadnia jego wypowiedzenia.

 

Bank wypowiedział umowę kredytu lub pożyczki?

Skontaktuj się z nami! Chętnie przeanalizujemy Twoją sytuację i postaramy się doprowadzić do restrukturyzacji Twojego zadłużenia, czyli do realizacji Twoich uprawnień.

Tel.: 512 466 221

Mail: certus@kancelaria-certus.pl

 

Pamiętaj! otrzymanie pisma z banku z oświadczeniem o wypowiedzeniu nie zawsze oznacza, że nie ma już ratunku, a wymarzona nieruchomość zostanie zlicytowana.

Autor – r.pr. Stefan Zimny

Zostaw komentarz