Pomiń linki

Bezumowne korzystanie z kapitału

Czy należy obawiać się pozwów ze strony banków?

W dniu 3 października 2019 r. zapadł ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który udzielił odpowiedzi na pytania prejudycjalne skierowane przez sąd polski. Sąd rozpatrywał sprawę przeciwko Bankowi Raiffeisen Polska S.A. Realną perspektywą, która pojawiła się po wydanym wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest uznawanie przez sądy umów kredytów frankowych za umowy nieważne. W wyniku stwierdzenia przez sąd, że umowa kredytu frankowego jest nieważna, strony tej umowy powinny zwrócić sobie to co nawzajem świadczyły. Wizja unieważnienia umowy kredytu frankowego spowodowała, że sektor bankowy zaczął tworzyć sugestie, jakoby konsument w przypadku uzyskania wyroku stwierdzającego nieważność umowy, musiał zwrócić bankowi nie tylko kapitał, ale także dodatkowe wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

 

Czy roszczenia za korzystanie z kapitału są zasadne?

Po korzystnym dla frankowiczów wyroku TSUE z dnia 3 października 2019 r. banki zaczęły szukać sposobów, aby zniechęcić frankowiczów do unieważnienia umów kredytowych. Sektor bankowy zaczął rozpisywać się o rzekomych skutkach unieważnienia umowy, z których najczęściej wskazywanym było roszczenie banku o wynagrodzenie z tytułu korzystania przez kredytobiorcę z kapitału udostępnionego przez bank.

 

Czy tych „obietnic” należy się bać?

W naszej ocenie – nie, gdyż nie ma podstaw prawnych do skonstruowania takiego roszczenia. Swoje stanowisko w sprawie roszczeń banków wobec frankowiczów zajął także nowy Rzecznik Finansowy – prof. Mariusz Golecki, który stwierdził: „Mam wrażenie, że stanowisko ZBP ma na celu odstraszenie klientów od dochodzenia roszczeń”. Rzecznik zapowiedział także, że będzie dążyć do tego, aby „możliwie szybko identyfikować niepokojące praktyki rynkowe i w zależności od sytuacji informować o nich Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Komisję Nadzoru Finansowego”.

 

Jest wyrok w sprawie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału!

W dniu 11 czerwca 2019 r. Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał wyrok, w którym oddalił powództwo Banku ING BANK ŚLĄSKI S.A. Powództwo dotyczyło wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytobiorców, wobec których Sąd Okręgowy w Katowicach w dniu 7 czerwca 2018 r. wydał wyrok unieważniający umowę kredytu. Jak wskazał Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 11 czerwca 2019 r. uwzględnienie roszczenia Banku „pozostawałoby sprzeczne z wiążącą sądy powszechne wykładnią art. 6 Dyrektywy 93/13 TS UE. Wykluczone jest, aby Bank w osobnym procesie żądał niejako zastąpienia nieważnej umowy innym stosunkiem prawnym i uzyskiwał z tego jeszcze korzyść”. Reasumując, należy dojść do wniosku, że wypowiedzi sektora bankowego na temat zasadności kierowania powództwa o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału wobec kredytobiorców jest elementem taktyki sektora bankowego i ma wyłącznie na celu zniechęcenie klientów do dochodzenia swoich roszczeń w sądach.

Frankowiczu, zacznij działać!

Jeżeli posiadasz kredyt frankowy i chcesz dowiedzieć się więcej:
Czy w umowie kredytowej znajdują się zapisy abuzywne?
Jakie roszczenia przysługują wobec banku?
Jak wyrok TSUE wpływa na Twoją sprawę?
W jaki sposób przebiega proces w sprawach „frankowych”?
Czy Twoja roszczenie przypadkiem się nie przedawniło?

Skontaktuj się z nami! 

Od czego należy zacząć?
W pierwszej kolejności konieczna jest analiza sytuacji prawnej. W tym celu należy:

  • udzielić odpowiedzi na pytania z ankiety znajdującej się na stronie Kancelarii w zakładce „kredyty frankowe”,
  • przesłać dokumenty kredytowe (umowy, aneksy, korespondencję z bankiem) na e-mail: zlecenia@kancelaria-certus.pl

Analiza prawna dokumentów jest bezpłatna!

Po dokonanej analizie prawnej, przedstawione zostaną możliwe rozwiązania oraz korzyści konkretnych działań.