Spłaciłeś już kredyt we frankach?

Spłaciłeś już kredyt we frankach?

Czy można pozwać bank w przypadku kredytu już spłaconego?

W większości przypadków sprawy dotyczące kredytów we frankach szwajcarskich mają za przedmiot kredyty nadal spłacane, a więc kredytobiorcy w trakcie trwania umowy kredytowej kierują sprawę do banku i żądają np. unieważnienia niedozwolonych postanowień umownych bądź nawet unieważnienia całej umowy.

Pamiętać należy, że roszczeń pieniężnych od banku można dochodzić nie tylko wówczas, gdy kredyt jest nadal spłacany. Z żądaniem zwrotu nadpłaconych rat można wystąpić także
w przypadku, gdy kredyt został już w całości spłacony, czy skonsolidowany. Ważne jest jednak by pamiętać wówczas o kilku kwestiach.

 

Na co zwrócić uwagę w przypadku gdy kredyt został spłacony, a chcę wystąpić z roszczeniem wobec banku?

Przy kredytach spłaconych istotną kwestią jest bieg przedawnienia roszczeń. Roszczeń pieniężnych można bowiem dochodzić 10 lat wstecz.

Należności spłacone co najmniej 10 lat wcześniej ulegają przedawnieniu, tzn. nie można żądać ich zwrotu, jeżeli bank podniesie zarzutu przedawnienia – co w większości przypadków jest podnoszone przez banki.

Należy mieć na uwadze również nowelizację przepisów kodeksu cywilnego, które dotyczą skrócenia okresu przedawnienia roszczeń. Zmiana przepisu 118 k.c. oznacza, że spłata kredytu dokonana od chwili wejścia w życie nowych przepisów (od 9 lipca 2018 r.) powinna być rozpatrywana według znowelizowanego brzmienia. Oznacza to, że kredyty spłacone po 9 lipca 2018 r. przedawnią się z końcem 6 roku biegu przedawnienia, natomiast spłaty kredytu dokonane przed tą datą liczone są według poprzednich zasad – czyli 10 letniego terminu przedawnienia.

Jeżeli więc kredyt został spłacony należy sprawdzić z jaką datą i kiedy mija dokładny termin przedawnienia roszczeń wobec banku.

Jeżeli termin przedawnienia się zbliża aby przerwać bieg przedawnienia można wystąpić do sądu z wnioskiem w przedmiocie zawezwania do próby ugodowej. Czas na rozpoznanie wniosku przez sąd pozwoli kredytobiorcy na skompletowanie niezbędnej dokumentacji, a także stanowi dodatkowy atut w sprawie wytoczonej już wobec banku.

Kolejną kwestią istotną przy kredytach spłaconych jest analiza dokumentacji kredytowej, czy w momencie spłaty kredytu bank nie wymagał podpisania przez kredytobiorcę oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń wobec banku np. obniżenia oprocentowania
w związku z wcześniejsza spłatą kredytu, czy umorzeniem części zobowiązania. Podpisanie tego typu oświadczenia może utrudnić, bądź uniemożliwić wystąpienie na drogę postępowania sądowego. Sama wcześniejsza spłata kredytu nie ma jednak negatywnego wpływu na proces sądowy.

 

Frankowiczu, zacznij działać!

Jak zostało wskazane powyżej, roszczenia w stosunku do banku ulegają sukcesywnemu przedawnieniu. Każdego miesiąca termin do dochodzenia roszczeń maleje.

 

Od czego należy zacząć?

W pierwszej kolejności konieczna jest analiza sytuacji prawnej. W tym celu należy: 1) udzielić odpowiedzi na kilkanaście pytań z ankiety znajdującej się na stronie Kancelarii w zakładce „kredyty frankowe”, 2) przesłać dokumenty kredytowe (umowy, aneksy, korespondencję z bankiem).

Po dokonanej weryfikacji prawnej, przedstawione zostaną możliwe rozwiązania prawne oraz korzyści konkretnych działań.

 

Analiza prawna dokumentów jest bezpłatna!