Pomiń linki

Zmiany w prawie pracy – Dyrektywa Rodzicielska

Od sierpnia wszystkie Państwa UE są zobligowane do wdrożenia wymogów unijnej Dyrektywy Rodzicielskiej. Czy rzeczywiście poprawi ona warunki pracy i ureguluje kwestie urlopów rodzicielskich?

Główne cele Dyrektywy Rodzicielskiej

Dyrektywa, której przepisy mają wdrożyć Państwa UE ma zapewnić:

  • Lepszy dostęp pracowników do informacji dotyczących ich warunków pracy;
  • Poprawę warunków pracy dla wszystkich pracowników, szczególnie w nowych formach zatrudnienia;
  • Zgodność z normami w zakresie warunków pracy przez lepsze egzekwowanie przepisów;
  • Poprawa przejrzystości na rynku pracy.

Work-life balance w Dyrektywie Rodzicielskiej

Największym zainteresowaniem wśród przepisów Dyrektywy cieszą się te dotyczące równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Jest to szczególnie istotne dla rodziców małych dzieci. Dodatkowo wymogi Dyrektywy dążą do osiągnięcia równości płci, przez wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy oraz równego podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy kobietami i mężczyznami. W tym zakresie Dyrektywa przewiduje zmiany w przepisach dot. urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego oraz przepisów dot. elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunami.

Zmiany w urlopach dla pracowników – rodziców

Urlop tacierzyński – zmiana okresu, w którym ojciec będzie mógł skorzystać z. urlopu tacierzyńskiego z 24 miesięcy do 12. Zgodnie z głównymi założeniami Dyrektywy celem urlopu ojcowskiego powinno być sprawowanie opieki w pierwszym okresie po narodzeniu dziecka.

Urlop opiekuńczy – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym dla krewnych rodziców, bądź osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Celem tego urlopu ma być pomoc osobie wymagającej wsparcia ze względów medycznych.

Urlop rodzicielski – wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego (przysługującego po urlopie macierzyńskim) odpowiednio do 41 tygodni (przy porodzie jednego dziecka) albo 43 tygodni (przy porodzie mnogim). Możliwość wykorzystania urlopu rodzicielskiego w 5 częściach.

Elastyczna organizacja czasu pracy dla pracowników opiekujących się dzieckiem do ukończenia przez nie 8 roku życia (tj. możliwość przejścia na telepracę, przerywany czas pracy, czy system skróconego tygodnia pracy). Wprowadzenie elastycznego czasu pracy będzie mogło nastąpić na wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy. Pracodawca będzie mógł odmówić pracownikowi z powodu organizacji bądź rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy.

Państwa członkowskie będą również zobligowane do wprowadzenia przepisów zakazujących dyskryminacji pracowników z powodu wystąpienia przez nich w wnioskiem o urlop związany z opieką nad dzieckiem oraz o elastyczny czas pracy.

Powyższe zmiany oceniamy pozytywnie, licząc zarówno na lepsze warunki pracy dla obojga rodziców, jak i na finalny brak dyskryminacji kobiet w zakresie m.in. otrzymywanego wynagrodzenia z powodu wyłącznej opieki nad dzieckiem.

 

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska