Pomiń linki

Zmiany w terminach przedawnienia roszczeń 

30 czerwca 2022 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Cywilnego, która polega na zmianie skutków zawezwania do próby ugodowej i postępowania mediacyjnego w zakresie przedawnienia roszczeń. Dotychczas zawezwanie do próby ugodowej i postępowanie mediacyjne powodowały przerwanie biegu terminu przedawnienia, a teraz będą go jedynie zawieszały.

Przerwanie biegu przedawnienia przed zmianami

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia roszczeń objętych tymże wnioskiem. Po bezskutecznym (czyli takim, w trakcie którego nie doszło do zawarcia pomiędzy stronami ugody) postępowaniu dot. zawezwania do próby ugodowej termin przedawnienia biegł na nowo.

Przerwanie biegu przedawnienia – nowe zasady

Nowelizacja polega na dodaniu do treści art. 121 Kodeksu Cywilnego dwóch nowych punktów, tj. 5) i 6). Zgodnie z ww. punktami:

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:
5) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji;
6) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas trwania postępowania pojednawczego.
Zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma ten skutek, że po ustaniu przyczyny zawieszenia, termin przedawnienia biegnie dalej, a nie biegnie na nowo od początku.

Przykładowo, jeśli wierzyciel złoży w sądzie wniosek o zawezwanie do próby ugodowej np. na 1 miesiąc przed upływem terminu przedawnienia, to po zakończeniu postępowania (które nie zakończy się zawarciem ugody) wierzyciel na złożenie pozwu wciąż będzie miał jedynie 1 miesiąc.

Koniec z celowym wydłużaniem terminu biegu przedawnienia

Dotychczas zawezwania do próby ugodowej były wygodnym dla wierzycieli sposobem przerywania biegu terminu przedawnienia. Zmiana ma na celu ukrócenie tego procederu i mobilizację wierzycieli do występowania do sądów z realnymi powództwami. Tym bardziej, że tylko niewielki procent wniosków o zawezwanie do próby ugodowej kończył się jej zawarciem.

Nowelizacja powoduje, że wierzyciele będą musieli bardziej pilnować terminów przedawnienia roszczeń. Zawezwanie do próby ugodowej będzie jedynie zawieszać bieg terminu przedawnienia. Da to wprawdzie wierzycielowi czas na podjęcie decyzji co do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, jednak zysk czasowy będzie znacznie ograniczony – tylko na czas trwania postępowania wywołanego wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej. Przerwanie biegu terminu przedawnienia przy użyciu tej instytucji procesowej nie będzie już możliwe.

Autor tekstu: r. pr. Stefan Zimny