fbpx

Nowe przepisy dla kas zapomogowo-pożyczkowych

Kasy zapomogowo-pożyczkowe mają za zadanie wspierać pracowników danego zakładu. 11 października 2021 r. weszły w życie przepisy, które dodatkowo regulują ich funkcjonowanie. Co się zmieni? 

 


Oddzielenie kas zapomogowo-pożyczkowych od związków zawodowych

Do tej pory funkcjonowanie kas zapomogowo-pożyczkowych normowane było przez ustawę  o związkach zawodowych. Jednak, ze względu na samodzielny i  niezależny od związków zawodowych charakter, ustawodawca zdecydował się na ich wydzielenie i przy okazji na doprecyzowanie zasad ich funkcjonowania.


Założenie kasy zapomogowo-pożyczkowej – nowe zasady

Jednym z ważniejszych zmian wchodzących w życie jest sposób utworzenia kasy – nie jak to miało miejsce dotychczas – wyłącznie przez pracowników, ale przez wszystkie osoby wykonujące pracę zarobkową. Mowa tu więc o zleceniobiorcach i osobach współpracujących w oparciu o innego rodzaju umowy cywilnoprawne. Aktualnie zatem, kasę zapomogowo-pożyczkową będzie mogło utworzyć 10 osób pracujących zarobkowo u danego pracodawcy, niezależnie od podstawy zatrudnienia.


Zmiany w przepisach o kasach zapomogowo-pożyczkowych

Działalność kas zyskała także bardziej ścisłe wytyczne co do zasad funkcjonowania:
– każda kasa zapomogowo-pożyczkowa będzie musiała posiadać statut regulujący obligatoryjne wymienione w ustawie elementy działalności kasy;
– kontrolę nad kasą zapomogowo-pożyczkową, w przypadku braku organizacji związkowej, sprawować będzie rada pracowników albo (jeśli nie ma rady) reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową, wyłoniona w trybie przyjętym u danego pracodawcy;
– organ sprawujący kontrolę nad kasą będzie miał prawo uczestnictwa w posiedzeniach walnego zebrania członków, zwoływania nadzwyczajnego walnego zebrania członków, zaś zarząd będzie miał obowiązek współpracy z tym organem kontrolnym;
– doprecyzowane zostały zasady udzielania pożyczki oraz zapomogi, w szczególności w zakresie poręczenia;
– uregulowano kwestię wypłaty wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka kasy,
– walnemu zebraniu członków przyznano możliwość samodzielnej decyzji o likwidacji kasy;
– doprecyzowano zasady likwidacji i rozliczeń majątkowych w przypadku likwidacji kas;
– unormowano zasady przetwarzania danych osobowych przez kasy zapomogowo-pożyczkowe. 

Działające na podstawie dotychczasowych przepisów kasy zapomogowo-pożyczkowe będą musiały dostosować swoją działalność w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów.


Autor: adw. Weronika Luty