Pomiń linki

Nowe przepisy dotyczące rękojmi

Od 2023 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe. Wejście w życie przedmiotowej nowelizacji jest wyrazem wdrożenia dyrektywy Unijnej (tzw. Dyrektywa cyfrowa i towarowa), której przepisy regulują uprawienia konsumentów z tytułu rękojmi za wady towarów oraz ochronę w przypadku usług cyfrowych.

 

Wprowadzane zmiany polegają na przeniesieniu z Kodeksu cywilnego do ustawy o prawach konsumentów treści przepisów ich dotyczących.

W poniższym zakresie następuje dodatkowo zmiana:

  • brak rozróżnienia pojęcia wady fizycznej i wady prawnej, wprowadzenie zamiast nich pojęcia niezgodności towaru z umową;
  • przepisów KC o rękojmi nie będzie można stosować do umów zawieranych z konsumentami;
  • możliwość uchylenia się przedsiębiorcy od odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jedynie wtedy, gdy ten wykaże, że wyraźnie poinformował konsumenta o wadzie rzeczy, a ten informację przyjął i zaakceptował;
  • zmiana TERMINU PRZEDAWNIENIA – z 1 roku do nawet 6 lat (termin roczny zostanie zastąpiony terminami ogólnymi z art. 118 k.c.);
  • wydłużenie OKRESU ZGŁOSZENIA WADLIWOŚCI TOWARU – z 1 roku do 2 lat;
  • zniesienie możliwości skrócenia okresu rękojmi dla towarów używanych.

Nowe prawa konsumenta wobec właścicieli portali internetowych
Są to m. in.:
1. Prawo konsumenta do informacji w zakresie każdej aktualizacji oprogramowania i zabezpieczenia treści.
2. Prawo konsumenta do żądania usunięcia wad usług cyfrowych w przypadku filmu czy transmisji sportowej.

Nowelizacja wprowadziła również porządek uprawnień, które przysługują konsumentowi w razie reklamacji towaru. W pierwszej kolejności konsument będzie mógł liczyć na naprawę towaru lub wymianę. Dopiero w przypadku odmowy usunięcia wady przez przedsiębiorcę – prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z nowelizacja ustawy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą będzie traktowana jako konsument w przypadku zawierania umów związanych bezpośrednio ze swoim biznesem, jeżeli wykaże, że dana umowa nie ma dla niej charakteru zawodowego, jak na przykład zakup komputera do pracy przez osobę spoza branży informatycznej. Takie rozwiązanie sprawi, że przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z domniemania posiadania wiedzy eksperckiej w każdym względzie.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska