Pomiń linki

PRAWOMOCNA WYGRANA SPRAWY ZE SKARGI PAULIAŃSKIEJ

Skarga pauliańska to jedna z instytucji prawnych chroniących wierzycieli przed działaniami nierzetelnych dłużników. Dłużnik chcąc uniemożliwić lub utrudnić wyegzekwowanie wierzytelności wyzbywając się swojego majątku np. sprzedając nieruchomość lub przenosząc jej własność na osobę trzecią w drodze darowizny

 

Na skorzystanie z tej możliwości dochodzenia swoich roszczeń zdecydował się jeden z naszych Klientów, który nie mógł odzyskać od dłużnika prawomocnie zasądzonych należności z odsetkami oraz kosztami procesu. Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone w całości jako bezskuteczne. W ramach tego postępowania udało się jednak ustalić, że dłużnik 4 lata wcześniej sprzedał posiadaną nieruchomość na rzecz innego podmiotu, który był powiązany z dłużnikiem osobowo. Postępowanie sądowe wszczęte przeciwko nabywcy nieruchomości zakończyło się w pełni korzystnym dla naszego Klienta rozstrzygnięciem.

Bezskuteczność umowy sprzedaży nieruchomości wobec naszego Klienta

 

Wyrokiem z dnia 27 czerwca 2022 r., sygn. akt V GC 1949/19, Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, uznał, że umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez dłużnika z podmiotem trzecim jest bezskuteczna w stosunku do naszego Klienta. Wspomniane rozstrzygnięcie oznacza, że właścicielem nieruchomości w dalszym ciągu pozostaje podmiot trzeci, jednak nasz Klient mógłby wszcząć egzekucje z tej nieruchomości w celu wyegzekwowania należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem od dłużnika.

Sąd I instancji uznał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki do udzielenia naszemu Klientowi ochrony prawnej, a w szczególności, że składnik majątku (nieruchomość) został zbyty przez dłużnika z pokrzywdzeniem naszego Klienta. W wyniku sprzedaży nieruchomości dłużnik stał się bowiem niewypłacalny, co potwierdziła wydana w sprawie opinia biegłego sądowego. Poza tym sąd I instancji uznał, że dłużnik wyzbył się nieruchomości ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela, tzn., że sprzedając nieruchomość liczył się z tym, że transakcja może doprowadzić do jego niewypłacalności.

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2022 r. (sygn. akt VI Ga 253/22) Sąd Okręgowy w Opolu VI Wydział Gospodarczy w całości oddalił apelację spółki, która nabyła nieruchomość od dłużnika potwierdzając tym samym, że zostały spełnione przesłanki do udzielenia naszemu Klientowi ochrony prawnej. Wierzytelność naszego Klienta, której sąd udzielił ochrony w ramach skargi pauliańskiej, wyniosła wraz z odsetkami oraz kosztami procesu ponad 37 tys. zł i została już w całości uregulowana.

Autor tekstu: Jakub Piejak