Pomiń linki

Szkoda całkowita w leasingu. Czy jest szansa na odszkodowanie?

Leasing to popularny wśród przedsiębiorców sposób finansowania zakupu pojazdów. Takie pojazdy, tak jak każde inne, ulegają jednak wypadkom komunikacyjnym. Co jeśli ubezpieczyciel w toku postępowania wykaże szkodę całkowitą? Czy uda nam się uzyskać choć część odszkodowania?

 

Szkoda całkowita w leasingu
Zdarza się, że w toku postępowania likwidacyjnego zakład ubezpieczeń ustala, że koszty naprawy pojazdu przekraczają jego wartość. Tym sposobem ustala jednocześnie tzw. szkodę całkowitą.

W umowach leasingu to leasingodawca jest podmiotem uprawnionym do otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela. Co więcej, ma on prawo również do sumy uzyskanej ze sprzedaży wraku. Jak to się ma do zapisów o szkodzie całkowitej?

Zgodnie z art. 7095 § 3 Kodeksu Cywilnego: „Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.”

Okoliczności określone w § 1 to między innymi tzw. szkoda całkowita. Oznacza to, że leasingodawca może w takim przypadku żądać zapłaty pozostałych rat. Co jednak w przypadku, kiedy odszkodowanie wypłacone leasingodawcy przez Zakład Ubezpieczeń przewyższa sumę należności wynikającą z pozostałych rat i kwotę wykupu pojazdu?

Szkoda całkowita, a nadwyżka w odszkodowaniu

Jak wskazał m. in. Sąd Apelacyjny w Warszawie: „Przepis art. 709[5] § 3 KC nie przewiduje generalnego uprawnienia finansującego do odbioru wszelkich kwot wypłaconych tytułem odszkodowania w związku z utratą przedmiotu leasingu.” (wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt: VI ACa 1073/12). – Czyli, w przypadku kiedy suma uzyskana od ubezpieczyciela przewyższa należności leasingodawcy wynikające z umowy (sumę pozostałych do zapłaty rat i kwotę wykupu pojazdu) – to nadwyżka należna jest leasingobiorcy.

W praktyce często zdarza się, że leasingodawca którego pojazd uległ szkodzie całkowitej zatrzymuje dla siebie całą uzyskaną od Zakładu Ubezpieczeń sumę i dodatkowo sprzedaje wrak pojazdu. Takie postępowanie jest niezasadne. Nadwyżkę uzyskanego odszkodowania leasingodawca powinien zwrócić leasingobiorcy.

Leasingodawcy często jednak na ten temat milczą i powołują się na fakt, iż to leasingodawca jest wskazany jako podmiot uprawniony do otrzymania sumy ubezpieczenia. Jednak faktyczne otrzymanie sumy na rachunek bankowy nie jest równoznaczne z prawem do zatrzymania całości takiej sumy.

Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Warszawie w ww. orzeczeniu to na leasingobiorcy spoczywa ciężar ekonomiczny związany z pokryciem składek na ubezpieczenie pojazdu.

W leasingowanym przez Ciebie pojeździe zaszła szkoda całkowita, a leasingodawca zatrzymał całą kwotę odszkodowania? Skontaktuj się z nami, aby sprawdzić, czy możesz wystąpić z żądaniem zwrotu nadwyżki ponad kwotę wykupu pojazdu i sumę pozostałych do zapłaty rat.

 

Autor – r.pr. Stefan Zimny