Pomiń linki

Temat: plan spłaty wierzycieli

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako 'obciążenie' finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.   Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po

Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością swojego dotychczasowego partnera biznesowego dalej

Problemy małżonka dłużnika upadłego

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

Czy upadłość konsumencka zawsze łączy się z planem spłaty wierzycieli?

  Z oczywistych względów syndyk nie sprzeda całego majątku upadłego, zostawiając go bez środków do życia – jak już wcześniej wskazywałam nie wszystko, co ma dodatnią wartość zostanie włączone do masy upadłości. O co dłużnik może być spokojny? Odsyłam tutaj. Syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego samodzielnie, zgodnie natomiast z art.

Czy zawsze w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

  Plan spłaty będzie odpowiednio ustalony na: max. 36 miesięcy – z praktycznego punktu widzenia plan spłaty jest najczęściej ustalany właśnie na dany okres, w uzasadnionych przypadkach może zostać określony na okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy ze względu na rażące niedbalstwo lub umyślność w doprowadzeniu do niewypłacalności lub