Pomiń linki

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako ‘obciążenie’ finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.

 

Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po ogłoszeniu upadłości?

Odpowiedź w dużej mierze znajdziemy w art. 343 Prawa upadłościowego: “Zobowiązania alimentacyjne ciążące na upadłym, przypadające za czas po ogłoszeniu upadłości, syndyk zaspokaja zgodnie z ust. 1 w terminach ich płatności, do dnia sporządzenia ostatecznego planu podziału, każdorazowo dla każdego uprawnionego w kwocie nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Pozostała część tych należności nie podlega zaspokojeniu z masy upadłości.”

 

Co to oznacza w praktyce?

Po ogłoszeniu upadłości alimenty wypłaca syndyk do momentu sporządzenia ostatecznego planu podziału, termin wypłaty alimentów pozostaje zgodny z nałożonym obowiązkiem. Alimenty regulowane są wyłącznie z środków uzyskanych z likwidacji majątku objętego masą upadłości, czy też wynagrodzenia upadłego w odpowiedniej kwocie – alimentów nie można zaliczyć do kosztów postępowania upadłościowego, a tym samym nie można liczyć na ich uregulowanie ze Skarbu Państwa, tak jak kosztów prowadzonego przez syndyka postępowania.

 

Czy syndyk reguluje zobowiązania alimentacyjne zawsze w ustalonej wcześniej wysokości, jeśli tylko majątek upadłego na to pozwala?

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zawyżanie alimentów przed ogłoszeniem upadłości nie przyniesie zamierzonego rezultatu – alimenty mogą być wypłacone w kwocie maksymalnej, która stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę dla każdego uprawnionego. Ograniczenie kwotowe w dużej mierze ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie roszczeń pozostałych wierzycieli przed celowym windowaniem w górę kwoty alimentów na rzecz dzieci, czy też współmałżonka upadłego. Na dzień dzisiejszy minimalne wynagrodzenie wynosi prawie 3 000 zł brutto, można więc przyjąć, że art. 343 Prawa upadłościowego nie czyni wielkiej szkody statystycznej osobie, której przysługują alimenty, jednak zabezpiecza interesy pozostałych wierzycieli.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby upadły z środków poza masą regulował pozostałą część ustalonych alimentów – powyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo, zaznaczyć należy, że od 24 marca 2020 r. syndyk ma możliwość wyjścia na drogę sądową w celu obniżenia alimentów, jak i ustalenia, czy aby obowiązek alimentacyjny nie wygasł. Oczywiście, nie należy się obawiać, że syndyk w każdej sytuacji będzie dążył do maksymalnego obniżenia, bądź całkowitego zlikwidowania bieżących świadczeń alimentacyjnych, które musi zaspokajać z masy upadłości. Wprowadzenia danej regulacji ma dać jednak syndykowi możliwość zapobiegania nadużyciem upadłego poprzez wyprowadzenie środków z masy upadłości za pomocą np. specjalnie zawieranych umów alimentacyjnych.

 

W jakiej wysokości wynagrodzenie upadłego wchodzi do masy upadłości?

W przypadku wynagrodzenia za pracę, syndyk może je zająć w części, ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku alimentów syndyk może zająć 3/4 wynagrodzenia, nawet jeśli upadły zarabia minimalną krajową – nie ma kwoty wolnej od potrąceń. Oczywiście pozostają jeszcze inne przypadki, w których kwota wolna od zajęć będzie określana w sposób inny. Przykładowo: jeśli na utrzymaniu upadłego pozostają inne osoby kwota wolna od zajęć będzie stanowiła iloczyn osób pozostających na utrzymaniu upadłego wraz z samym upadłym oraz kwoty stanowiącej 150% kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej osoby, na której utrzymaniu pozostają inne osoby.

 

Czy syndyk zaspokoi z masy każde świadczenie alimentacyjne?

Tutaj przede wszystkim powinniśmy rozbić świadczenia alimentacyjne już na bieżące i zaległe. Bieżące świadczenie alimentacyjne będą zaspokajane przez syndyka w sposób powyżej opisany, od razu po zaspokojeniu kosztów postępowania upadłościowego. Natomiast w zakresie zaległych świadczeń alimentacyjnych należy pamiętać, że podlegają zgłoszeniu do masy upadłości jako wierzytelność upadłego. Zaległe świadczenia alimentacyjne  podlegają zaspokojeniu z funduszów masy upadłości w kategorii pierwszej.

Jak widać, syndyk w postępowaniu upadłościowym, co do zasady ‘zabezpiecza’ świadczenia alimentacyjne w określonej wysokości, ale jednocześnie ma za zadanie chronić pozostałych wierzycieli.

W przypadku pytań, bądź wątpliwości w zakresie postępowania upadłościowego, czy też przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości zapraszam do kontaktu pod nr ☎️ 730 307 301 lub napisz do nas na adres: upadlosc@kancelaria-certus.pl Profesjonalnie zajmujemy się prowadzeniem spraw o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i odpowiednim przygotowaniem do procedury oddłużenia w postępowaniu upadłościowym.

Autor tekstu: Alicja Antosik