Pomiń linki

Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością swojego dotychczasowego partnera biznesowego dalej jednak szwankuje.

 

Z praktycznego punktu widzenia z problemem upadłości spotykamy się na coraz większą skalę, będąc po stronie upadłego, jak i coraz częściej reprezentując interesy wierzycieli, zgłaszając wierzytelności do postępowania upadłościowego.

Nowy rok nie przynosi rewolucji w prawie upadłościowym, nie zapewnia też większej ochrony dla wierzycieli, jednak na pewną zapowiadaną zmianę czekamy z niecierpliwością od dłuższego czasu. Mianowicie, 21 lipca 2021 r. mają wejść w życie przepisy dot. uruchomienia Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Czy Krajowy Rejestr Zadłużonych wejdzie w życie okaże się w niedalekiej przyszłości, 9 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zamieszczania danych w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, sposobu przetwarzania i ujawniania danych zawartych w Rejestrze, a także trybu i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych zgromadzonych w Rejestrze do badań naukowych oraz do celów statystycznych.

 

Krajowy Rejestr Zadłużonych – jaki ma mieć cel?

Przede wszystkim ma sprostać wymaganiom, co do rosnących ilości postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ale to nie wszystko.

 

Kogo znajdziemy w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że w Rejestrze znajdziemy osoby fizyczne, które zostaną do niego wpisane z powodu zalegania ze świadczeniem alimentacyjnym za okres powyżej 3 miesięcy. W rejestrze ma niezwłocznie w tym przypadku umieszczać komornik prowadzący postępowanie egzekucyjne, bądź organ, który wypłacił świadczenie w sytuacji bezskuteczności egzekucji świadczenia alimentacyjnego.

Odszukamy tutaj także przedsiębiorców wobec których toczyło się postępowanie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności oraz pełnienia funkcji w spółkach.

Osoby fizyczne, osoby prawne, firmy – jeśli miało miejsce m.in. postępowanie upadłościowe, czy też restrukturyzacyjne, a także w sytuacji umorzenia postępowania egzekucyjnego z urzędu wobec: osoby fizycznej, prawnej, firmy – jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Dodatkowo zostaną ujawnione informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczeń całym swoim majątkiem w przypadku postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego wobec spółki.

 

Jakie dane zostaną udostępnione w Rejestrze?

Imię, nazwisko wraz z miejscem zamieszkania. Informacje o postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym, w tym o składzie i stanie masy upadłości. Dane o wierzytelnościach osoby zadłużonej i suma niespłaconych długów.

 

Kto będzie mógł skorzystać z Krajowego Rejestru Zadłużonych i w jaki sposób?

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być rejestrem jawnym – co oznacza, że każdy będzie mógł się zapoznać z określonymi w Rejestrze danymi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Skorzystanie z rejestru ma pozostać bezpłatne, a co najważniejsze daną osobę wyszukamy po numerze NIP/PESEL lub innych standardowych danych do wyszukiwania.

 

Jak długo dane ujawnione w Rejestrze pozostaną widoczne?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że wpis może zostać wykreślony na wniosek jeżeli długi zostaną spłacone. Dane dłużnika jednak przestaną być widocznie, co do zasady, odpowiednio po upływie 3, 7 lat lub 10 lat.

3 lata: w przypadku zawarcia układu/planu spłaty i wywiązania się z niego, po upływie terminu orzeczonego zakazu pełnienia funkcji w spółkach, bądź prowadzenia działalności gospodarczej.

7 lat: dłużnik z tytułu świadczenia alimentacyjnego oraz osoby, co do których egzekucja okazała się bezskuteczna.

10 lat: prawomocne zakończenie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego; prawomocne umorzenie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego; uprawomocnienie się postanowienia o uchyleniu planu spłaty wierzycieli; uprawomocnienie się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa.

Podsumowanie

Krajowy Rejestr Zadłużonych z jednej strony ma przede wszystkim mocniej ochronić wierzycieli, nie milkną jednak głosy, że proponowane ujawnienie danych w Rejestrze będzie stanowiło naruszenie prawa do prywatności osoby wpisanej. Czas pokaże… Mam jednak nadzieję, że nie podzieli historii Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, który to w założeniu miał zostać zastąpiony właśnie przez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Chcesz wiedzieć więcej w temacie upadłości? Napisz do nas na adres: upadlosc@kancelaria-certus.pl lub zadzwoń pod nr 730 307 301

Autor tekstu: Alicja Antosik