Pomiń linki

Temat: umowa ubezpieczenia

wypłata ubezpieczenia

Franszyza w umowie ubezpieczenia

Franszyza to instytucja służąca ograniczeniu odpowiedzialności ubezpieczyciela co do wypłaty odszkodowania do określonej kwoty. Przedmiotowe pojęcie można często zauważyć w Ogólnych warunkach ubezpieczenia np.: w umowie Auto Casco. Instytucja ta nie wynika z ustawy. Ubezpieczyciel i ubezpieczony ustalają ją w umowie. Franszyza integralna Występuje, gdy ubezpieczyciel jest zobowiązany do naprawienia
ubezpieczenie OC

Opłata za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego

Przepisy przewidują obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Obowiązek taki spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych, do których zalicza się pojazdy silnikowe (które mogą poruszać się z prędkością powyżej 25 km/h), ciągniki rolnicze oraz motorowery. Kiedy należy ubezpieczyć