Pomiń linki

Opłata za brak ubezpieczenia OC pojazdu mechanicznego

Przepisy przewidują obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Obowiązek taki spoczywa na wszystkich posiadaczach pojazdów mechanicznych, do których zalicza się pojazdy silnikowe (które mogą poruszać się z prędkością powyżej 25 km/h), ciągniki rolnicze oraz motorowery.

Kiedy należy ubezpieczyć pojazd i do kiedy powinna trwać ochrona OC?

Pojazd należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu jego rejestracji, ale nie później niż w chwili wprowadzenia pojazdu do ruchu. Oznacza to, że poruszanie się pojazdem, który nie posiada ważnej polisy OC, stanowi poważne naruszenie obowiązków w tym zakresie. Ochrona ubezpieczeniowa powinna być ciągła i trwać od momentu zarejestrowania pojazdu do chwili jego wyrejestrowania, np. na skutek kradzieży, bądź do chwili czasowego wycofania pojazdu z ruchu ze względu na jego naprawę.

Od obowiązku posiadania ubezpieczenia OC nie zwalnia to, że pojazd nie jest używany albo to, że pojazd jest uszkodzony nawet w taki sposób, że nie jest możliwe jego używanie.
Od obowiązku posiadania ubezpieczenia OC zwalnia formalne:
• wyrejestrowanie pojazdu lub
• czasowe wycofanie pojazdu z ruchu na wniosek właściciela pojazdu ze względu na naprawę.

Na jaki okres zawierana jest umowa ubezpieczenia?

Umowa ubezpieczenia OC co do zasady zawierana jest na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu ubezpieczenie powinno automatycznie przedłużyć się na okres kolejnych 12 miesięcy bez konieczności podejmowania żadnych czynności przez posiadacza pojazdu. Ubezpieczyciel powinien w takiej sytuacji skontaktować się z ubezpieczającym pojazd i przekazać mu informację o wysokości składki do opłacenia za kolejny okres ubezpieczenia. Do automatycznego przedłużenia ubezpieczenia nie dojdzie w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy powiadomi pisemnie ubezpieczyciela o rezygnacji z posiadanej polisy ze względu na zamiar zawarcia nowej polisy u innego ubezpieczyciela.

Do automatycznego przedłużenia ubezpieczania OC na okres kolejnych 12 miesięcy nie dojdzie jednak w przypadku, gdy posiadacz pojazdu nabył go w okresie trwania polisy OC zawartej przez poprzedniego właściciela.

Opłata za brak ubezpieczenia OC

Opłata za brak ważnej polisy OC jest nakładana na posiadacza pojazdu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wysokość opłaty jest uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w 2022 r. wynosi 3010 zł.

Wysokość opłaty za brak ważnej polisy:
• 6020 zł – posiadacz samochodu osobowego w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
• 9030 zł – posiadacz samochodu ciężarowego w wysokości trzykrotności tego wynagrodzenia,
• 1003 zł – posiadacze pozostałych pojazdów w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia.

Jednak wysokość opłaty za brak polisy OC jest uzależniona także od długości okresu, w którym posiadacz pojazdu nie korzystał z ochrony ubezpieczeniowej.
Do uiszczenia pełnej opłaty (np. w przypadku samochodów osobowych będzie to kwota 6020 zł) zobowiązani są tylko posiadacze pojazdów, którzy nie korzystali z ochrony ubezpieczeniowej przez co najmniej 15 dni.
Natomiast, w przypadku gdy okres braku ochrony nie przekracza 3 dni, to opłata będzie wynosiła:
• 20% od wyżej wskazanych kwot, tj. 1204 zł,
• 50% od wyżej wskazanych kwot, tj. 3010 zł, gdy okres braku ochrony trwa od 4 do 14 dni.

W przypadku nałożenia opłaty za brak OC można złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o umorzenie tej opłaty w całości czy w części ze względu np. na sytuację majątkową osoby obciążonej opłatą lub o rozłożenie tej opłaty na raty.

Autor tekstu: Jakub Piejak