Pomiń linki

Umowa rachunku bankowego

Zgodnie z art. 725 k.c. – poprzez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony – do przechowywania jego środków pieniężnych, oraz – jeżeli umowa tak stanowi do przeprowadzenia na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

 

  • Bank może – czasowo obracać wolnymi środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym, lecz z obowiązkiem ich zwrócenia na każde żądnie posiadacza rachunku;
  • Bank może odmówić realizacji zlecenia posiadacza rachunku tylko w wypadkach określonych ustawowo np.: zgodnie z art. 890 k.p.c. – kiedy rachunek jest zajęty w skutek egzekucji komorniczej;
  • Bank jest zobowiązany do przesyłania posiadaczowi rachunku co najmniej raz w miesiącu wyciągu z rachunku z informacją – o zmianach stanu rachunku i ustaleniem salda (powyższa czynność banku powinna być zupełnie bezpłatna dla posiadacza rachunku). Posiadacz może również zdecydować się na inny sposób informowania o zmianach stanu rachunku i ustalenia salda;
  • Posiadacz rachunku bankowego jest zobowiązany zawiadomić bank o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania bądź adresu siedziby.

PRZEDAWNIENIE roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem 2 lat.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska