Pomiń linki

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców

Ustawa wprowadzająca wakacje składkowe od składek ZUS weszła w życie z dniem 12 czerwca 2024 r.  Pierwszym miesiącem, w którym możliwym będzie skorzystanie z ulgi będzie grudzień 2024 r. Zwolnienie przysługuje tylko na jeden miesiąc w roku kalendarzowym.

Warunki skorzystania z wakacji składkowych

1. Złożenie wniosku:

 • Wniosek należy złożyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc objęty zwolnieniem.
 • Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie poprzez profil informacyjny ZUS.
 • Decyzję o zwolnieniu podejmuje ZUS poprzez PUE ZUS.

2. Kto może skorzystać z ulgi?

 • Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG i zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w miesiącu przed złożeniem wniosku.
 • Przedsiębiorcy ubezpieczający do 10 osób (np. siebie i 9 pracowników).
 • Przedsiębiorcy z obrotem max. do 2 mln euro.

3. Kto nie może skorzystać?

 • Osoby, które w ciągu poprzedzającego bądź bieżącego roku wykonywali te same czynności na rzecz swojego pracodawcy (na podstawie stosunku pracy)
 • Twórcy i artyści
 • Osoby prowadzące działalność w wolnym zawodzie
 • Wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, komandytowych i partnerskich
 • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych wnoszący do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy i usług
 • Komplementariusze w spółkach komandytowo-akcyjnych
 • Osoby prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe
 • Przedsiębiorcy korzystający z Ulgi na start
 • Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej z dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym (np. emeryci).
Składki objęte zwolnieniem:
 • Emerytalna
 • Rentowa
 • Wypadkowa
 • Chorobowa (jeśli ubezpieczenie chorobowe było dobrowolne w miesiącu złożenia wniosku oraz miesiącu poprzedzającym)

Zwolnieniem nie zostanie objęta obowiązkowa składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz wszystkie składki odprowadzane przez płatnika za pracowników, zleceniobiorców oraz osoby współpracujące.

Kto sfinansuje składki?

Skarb Państwa pokryje składki objęte wakacjami składkowymi zgodnie z art. 16 ust. 4a Ustawy o ubezpieczeniach społecznych.

Autor: Aleksandra Warszewska