Pomiń linki

Zmiany w prawie spadkowym cz. 2

Kontynuujemy prezentację zmian w prawie spadkowym, które wejdą w życie już 15 listopada 2023 r., a mają za zadanie usprawnić postępowanie spadkowe i wyeliminować jego dostrzeżone mankamenty.

I. Ustawa wprowadza 2 nowe przesłanki niegodności dziedziczenia:

a) uporczywe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową wobec spadkodawcy;
b) uporczywe uchylanie się od wykonywania obowiązku pieczy nad spadkodawcą, w szczególności wynikającego z władzy rodzicielskiej, opieki, sprawowania funkcji rodzica zastępczego, małżeńskiego obowiązku wzajemnej pomocy albo obowiązku wzajemnego szacunku i wspierania się rodzica i dziecka.

Celem ustawodawcy jest umożliwienie pozostałym spadkobiercom zapobieżenie możliwości uzyskania korzyści ze spadku osobom, których zachowanie względem spadkodawcy było sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

 

II. Modyfikacja procedury cywilnej polega natomiast na tym, że:
do zachowania ustawowego 6-miesięcznego terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wystarczające będzie złożenie przed jego upływem wniosku do Sądu o odebranie takiego oświadczenia. Ponadto jeśli złożenie takiego oświadczenia będzie wymagało zezwolenia Sądu (np. z uwagi na wiek uprawnionego), bieg ww. 6-miesięcznego terminu ulegnie zawieszeniu na czas trwania postępowania w tym przedmiocie.

III.  Ponadto uzupełniono przesłanki pozwalające na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku pod wypływem błędu lub groźby (albo niezłożonego w ustawowym terminie ze względu na błąd lub groźbę.). Dodatkowa przesłanka polega na tym, że dla zachowania 1-rocznego terminu dla skutecznego uchylenia się od skutków prawnych wadliwego (z uwagi na błąd lub groźbę) oświadczenia woli, wystarczające jest złożenie przed jego upływem wniosku do Sądu o odebranie oświadczenia o uchyleniu.

O zmianach w dziedziczeniu przez dziadków spadkodawcy pisaliśmy już tutaj: https://kancelaria-certus.pl/zmiany-w-prawie-spadkowym/

Autor: r.pr. Stefan Zimny