Pomiń linki

Zmiany w prawie spadkowym cz. 3

Kontuujemy cykl artykułów poświęconych najważniejszym zmianom jakie zostaną wprowadzone już niebawem, bo 15 listopada 2023 r.

I. Oświadczenie o odrzuceniu spadku

W Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym zostanie wprowadzona regulacja, która eliminuje konieczność pozyskania przez rodziców zgody Sądu na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka polegająca na odrzuceniu spadku w przypadku gdy:
a) jest ono powołane do dziedziczenia na skutek odrzucenia spadku przez rodzica oraz;
b) odrzucenie jest dokonane za zgodą obojga rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, a
c) inni zstępni rodziców tego dziecka odrzucają ten spadek.

W konsekwencji wprowadzony zostanie przepis Kodeksu Postępowania Cywilnego określający treść oświadczenia o odrzuceniu spadku przez rodzica w imieniu dziecka. Jego brzmienie będzie następujące:
Rodzic, składając w imieniu dziecka oświadczenie o odrzuceniu spadku, oświadcza o:
1) przysługiwaniu mu władzy rodzicielskiej i jej zakresie,
2) wyrażeniu przez drugiego z rodziców zgody na odrzucenie spadku, chyba że oświadczenie to jest składane wspólnie,
3) uprzednim odrzuceniu spadku przez któregokolwiek z rodziców,
4) odrzuceniu spadku przez innych zstępnych rodziców tego dziecka.

Ww. oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

II. Sąd spadku jako organ rozpatrujący zezwolenia

W zakresie Kodeksu Postępowania Cywilnego nowelizacja powoduje, że sprawy dotyczące wydawania zezwoleń na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego dziecka dotyczących prostego przyjęcia lub odrzucenia spadku będzie rozpatrywał Sąd spadku – a nie jak dotychczas Sąd Rodzinny. Wyeliminuje to konieczność prowadzenia odrębnych postępowań sądowych przed innym składem sędziowskim, dotyczących rozstrzygnięcia sprawy spadkowej.

III. Usprawnienie obiegu informacji

W prawie o notariacie, prawie o aktach stanu cywilnego, prawie geodezyjnym i kartograficznym innych aktach prawnych wprowadzono zmiany dotyczące obowiązków sprawozdawczo-ewidencyjnych oraz dostępów do systemów teleinformatycznych, którym celem jest przyspieszenie i ułatwienie obiegu informacji pomiędzy instytucjami – co również powinno przyczynić się do sprawności procedowania spraw spadkowych przez organy władzy publicznej.

Poprzednie artykuły z cyklu zmian w prawie spadkowym znajdziesz tutaj:
1) Dziedziczenie przez dziadków spadkodawcy: https://kancelaria-certus.pl/zmiany-w-prawie-spadkowym/
2) Przesłanki niezgodności dziedziczenia: https://kancelaria-certus.pl/zmiany-w-prawie-spadkowym-cz-2/

Borykasz się z problemami prawnymi dotyczącymi spadku? Zadzwoń pod nr 512466221 lub napisz do nas: certus@kancelaria-certus.pl

Autor tekstu:. r. pr. Stefan Zimny