Pomiń linki

ZUS odmawia wypłaty odsetek po przegranych sprawach – czy ma do tego prawo?

Po wygranych sprawach z ZUS o podleganie pod ubezpieczenia (np. o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego) pojawia się pytanie co z odsetkami od świadczeń, które nie zostały wypłacone w ustawowym terminie?

Prawo do wypłaty odsetek
Zgodnie z prawem, ZUS zobowiązany jest do wypłaty odsetek od 31 dnia od złożenia wniosku o zasiłek, często jednak kwestionuje ten obowiązek i wydaje decyzje odmawiające prawa do odsetek.

Należy podkreślić, że ZUS jako płatnik zasiłku jest zobowiązany wypłacić zasiłek osobie uprawnionej niezwłocznie po przedłożeniu przez nią dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. Jeśli opóźnienie w wypłacie jest nieuzasadnione i nastąpi z przyczyn dotyczących ZUS, organ jest zobowiązany do wypłaty odsetek ustawowych.

Wyrok Sądu Najwyższego
Po wygranej sprawie o podleganiu pod ubezpieczenie, ZUS powinien wypłacić świadczenie wraz z odsetkami, których termin powinien być liczony od 31 dnia od złożenia wniosku o zasiłek do dnia całkowitej zapłaty świadczenia. Często jednak ZUS nalicza odsetki od dnia wyroku. Robi to niezgodnie z prawem, co wynika z uzasadnienia wyroku z dnia 7 lutego 2006 r. (sygn. akt: I UK 191/05) Sąd Najwyższy wskazał: „(…) w przypadku, gdy ZUS nie sprawdził w postępowaniu kontrolnym rzetelności zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, uzasadnione jest przyznanie odsetek od 30. dnia po przedstawieniu przez ubezpieczonego tych zaświadczeń, a nie od daty wyroku sądu ustalającego prawo do zasiłku chorobowego”.

W uzasadnieniu sąd podkreślił, że skoro wypłata zasiłku chorobowego następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień, tj. zaświadczeń lekarskich, to przedstawienie przez ubezpieczonego takiego dokumentu wraz z wnioskiem o zasiłek chorobowy powoduje obowiązek wydania decyzji przez ZUS nie później niż przed upływem 30 dni od jego uzyskania.

Co należy zrobić gdy ZUS odmawia wypłaty odsetek?
Jeśli Organ Rentowy wydał decyzję dotyczącą niepodleganiu ubezpieczeniu, która następnie została zmieniona prawomocnym wyrokiem sądu, ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek od dnia złożenia wniosku o wypłatę zasiłku, a nie jak twierdzi od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Jeżeli jednak tego nie robi, to należy:
1. wezwać ZUS do zapłat odsetek,
2. poczekać na decyzję Organu Rentowego,
3. negatywną decyzję ZUS zaskarżyć odwołaniem do Sądu Rejonowego (według miejsca zamieszkania ubezpieczonego).

Odsetki ustawowe są wartością zmienną, obecnie ich wysokość to 12,25 % w skali roku, przy roszczeniach wynoszących kilkadziesiąt tysięcy złotych i procesie sądowym trwającym kilka lat, odsetki potrafią wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc jest o co walczyć.

Masz problem z ZUS i nie wiesz co zrobić? Zadzwoń do nas pod nr 512466221 lub napisz na adres: certus@kancelaria-certus.pl i dowiedz się więcej!

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora