Pomiń linki

Wyrok w sprawie przeciwko członkowi zarządu

Sąd Rejonowy w Gliwicach wyrokiem z dnia 7 września 2023 r., zasądził na podstawie art. 299 § 1 k.s.h. od pozwanego członka zarządu niewypłacalnej spółki z o. o. na rzecz naszego Klienta kwotę 56.802,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 września 2021 r. oraz kosztami procesu w wysokości 8.258,00 zł.

Na zasądzoną od członka zarządu kwotę składają się wszystkie zobowiązania spółki, których nie można było wcześniej od niej wyegzekwować, w tym:
• wynagrodzenie za dostawę towarów objęte wystawianymi spółce fakturami VAT,
• odsetki,
• oraz koszty wcześniejszych postępowań prowadzonych wobec spółki, tj. sądowego i egzekucyjnego.

Sąd uznał, że pozwany członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdyż nienależycie wykonywał on swoje obowiązki i nie zgłosił we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Pozwany wystąpił co prawda z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, ale uczynił to za późno, co skutkowało oddaleniem tego wniosku przez sąd ze względu na to, że majątek spółki w tamtym czasie nie wystarczał już nawet na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.

W sprawie konieczne było skorzystanie z opinii biegłego, który ustalił, że spółka stała się niewypłacalna jeszcze przed zawarciem umowy z naszym Klientem. W takiej sytuacji sąd słusznie przyjął, że zarządzana przez pozwanego spółka przyczyniła się do powstania szkody naszego Klienta, a pozwany odpowiada za tę szkodę w całości. Gdyby bowiem pozwany członek zarządu wystąpił o upadłość spółki jeszcze przed wykonaniem umowy, to spółce nie zostałyby dostarczony towar, a w konsekwencji tego w ogóle nie doszłoby do powstania szkody po stronie wierzyciela.

Więcej na temat odpowiedzialności członka zarządu i ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności spółki, pisaliśmy już tutaj: https://kancelaria-certus.pl/odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-za-dlugi-spolki-z-o-o/ oraz tutaj: https://kancelaria-certus.pl/ochrona-wierzycieli-w-razie-niewyplacalnosci-spolki-z-o-o/

Autor tekstu: Jakub Piejak