Pomiń linki

ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży

Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec:

  • przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
  • kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę,
  • kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w ciąże w niedługim okresie od rozpoczęcia prowadzenia działalności,
  • kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w ciąże, które w ostatnim czasie podwyższały wysokość składek na ubezpieczenie społeczne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przed wydaniem decyzji wszczyna kontrolę, którą przeprowadza w firmie pracodawcy (kontrola dokumentów, rozmowa z pracownikami firmy, bezpośrednim przełożonym), zobowiązuje ubezpieczonego do złożenia wyjaśnień i dokumentów, z kontroli Zakład Ubezpieczeń tworzy protokół pokontrolny w oparciu o który wydaje decyzję. W przypadku uznania, że przeprowadzona kontrola okazała się zasadna, ZUS wydaje decyzję o:

  • odmowie objęcia ubezpieczeniem społecznym (dotyczy kobiet na umowie o pracę oraz prowadzących działalność gospodarczą),
  • obniżeniu podstawy wymiaru (co wpływa w konsekwencji na obniżenie wysokości wypłaconych świadczeń).

W decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym Zakład Ubezpieczeń bardzo często opiera się na poniższych argumentach, że praca nie była świadczona w warunkach pracowniczego podporządkowania, umowa o pracę jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, umowa o pracę jest pozorna, czy też zatrudnienie jest nieracjonalne (brak było potrzeby zatrudnienia pracownika). ZUS odmawiając objęcia ubezpieczeniem społecznym kobiet prowadzących działalność gospodarczą, uznaje, że działalność ta była prowadzona pozornie w celu uzyskania świadczeń, a ponadto ubezpieczona nie wykazała aktywności zawodowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje również decyzje w ramach kontroli przeprowadzonej po wypłacie świadczeń, wzywające do zwrotu zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, uznając, że prawo to zostało błędnie ustalone, a ubezpieczona nie podlega ubezpieczeniu społecznemu lub świadczenia te zostały ustalone w zawyżonej wysokości.

Należy pamiętać, że decyzja ZUS nie jest ostateczna, służy od niej odwołanie do Sądu. Analiza orzecznictwa pokazuje, że w przeważającej większości spraw kierowanych do Sądu, kończy się przegraną ZUS-u, który bezzasadnie odmówił objęcia ubezpieczeniem społecznym lub obniżył podstawę wymiaru. Istotną kwestią jest również fakt, że odmowa wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie pozbawia nas całkowicie środków finansowych, bowiem kobiecie, która nie została objęta ubezpieczeniem społecznym przysługuje szereg innych świadczeń zastępczych m.in. świadczenie rodzicielskie.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wszczął kontrole lub wydał decyzję.
Od czego należy zacząć?

W pierwszej kolejności konieczna jest analiza Państwa sytuacji prawnej. W tym celu należy:

  • przesłać pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wszczęcia kontroli na adres: certus@kancelaria-certus.pl
  • w przypadku wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przesłać niezwłocznie skan decyzji (termin na złożenie odwołania to miesiąc od otrzymania decyzji przez ubezpieczonego), jeżeli są już Państwo po terminie, warto przesłać decyzję celem przeanalizowania, czy istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji!

Po dokonanej weryfikacji prawnej, przedstawione zostaną możliwe rozwiązania prawne oraz źródła wsparcia jakie przysługują ubezpieczonemu.

Chcesz więcej informacji? Zadzwoń pod nr 730-307-301 i dowiedz się więcej.

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora