Pomiń linki

Temat: ZUS

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

Kontrola ZUS w trakcie ciąży. Co zrobić? Podstawowe informacje.

  Kiedy ZUS uzna umowę o pracę za pozorną ZUS bardzo często przeprowadza kontrole tytułów podlegania ubezpieczeniom kobiet w ciąży. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy kobieta jest zatrudniona na krótko przed przejściem na zwolnienie chorobowe lub otrzymuje wysoką podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Skutkiem przeprowadzanych kontroli są często

Dochodzenie roszczeń z tytułu OFE

Składki zgromadzone na subkoncie ZUS oraz w Otwartym Funduszu Emerytalnym, zgodnie z polskim prawem, są traktowane jako część majątku zmarłego i podlegają dziedziczeniu. Oznacza to, że w przypadku śmierci członka OFE, środki zgromadzone na jego rachunku podlegają wypłacie osobom wskazanym lub wchodzą w skład spadku (o ile osoba zmarła nie

Odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń ZUS

  Czy ZUS zobowiązany jest do zapłaty odsetek za opóźnienia w wypłacie świadczeń? Czy ZUS ponosi odpowiedzialność za swoje błędne decyzje? czy za opóźnienie w wypłacie świadczeń spowodowane wydaniem przez ZUS błędnej decyzji należą się ubezpieczonemu odsetki ustawowe? Na te pytania nie da się odpowiedzieć jednoznacznie. Zgodnie z art. 481 §

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

  Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą” podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

Kiedy ZUS może uznać, że umowa o pracę została zawarta dla pozoru?

Jednym z często pojawiających się na linii pracownik-ZUS sporów, pozostaje kwestionowanie przez ZUS autentyczności zatrudnienia pracownika. Powołując się na tzw. pozorność stosunku pracy ZUS następnie kwestionuje podleganie ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji prawa do poszczególnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych. Ciekawe orzeczenie w tym zakresie nie tak dawno wydał Sąd

ZUS – odmowa objęcia ubezpieczeniem społecznym

ZUS kontroluje przedsiębiorców i kobiety w ciąży Od kilku lat zauważalne są wzmożone działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, skierowane wobec: przedsiębiorców wnioskujących o wpłatę świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, kobiet na umowach o pracę, zachodzących w ciąże w niedługim okresie po zawarciu umowy o pracę, kobiet prowadzących działalność gospodarczą, zachodzących w

Zmiany w prawie – wypłata świadczeń chorobowych w związku z kwarantanną

Najnowsze Rozporządzenia Rady Ministrów regulujące ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii SARS-COV-2, wprowadziły zmiany w zakresie zasad przekazywania przez pracowników informacji niezbędnych do wypłaty świadczeń chorobowych (odpowiednio przez ZUS lub pracodawcę) za czas pozostawania w izolacji/na kwarantannie.   Do tej pory, pracownik w celu uzyskania świadczenia, zobowiązany był do przedłożenia