Pomiń linki

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci – zapis bankowy

Powyższą dyspozycję może ustanowić każdy posiadacz indywidualnego rachunku bankowego. Ma ona na celu zabezpieczenie określonej kwoty pieniędzy klienta banku w razie jego śmierci.

Co ważne – środki te nie wchodzą w skład spadku stąd ustanowiony beneficjent może pobrać ustaloną kwotę z banku bez konieczności oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego. Posiadacz rachunku może rozporządzić swoimi środkami w formie zapisu bankowego na rzecz więcej niż jednej osoby.

Kto może być beneficjentem dyspozycji?

Należy jednak pamiętać, że beneficjantami mogą być wyłącznie:
• małżonek,
• wstępni,
• zstępni,
• rodzeństwo posiadacza rachunku.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (aby nie budzić żadnych wątpliwości) – powinna mieć formę pisemną z dokładnym wskazaniem danych beneficjenta.

Maksymalna wysokość dyspozycji

Łączna kwota wszystkich wypłat z dyspozycji na wypadek śmierci nie może być wyższa niż równowartość 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Warunki zwolnienia od podatku

Zapis bankowy jest co prawda wyłączony spod reguł dziedziczenia, lecz nie oznacza to, iż uzyskanie środków z jego tytułu nie podlega przepisom podatkowym. Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, należy w ciągu 6 miesięcy od śmierci posiadacza rachunku złożyć we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym zeznanie podatkowe (więcej informacji w temacie opłaty podatku w artykule kancelarii z dnia 10 maja 2022 r.: dostales-pieniadze-od-rodziny-sprawdz-czy-musisz-zaplacic-podatek

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska