Pomiń linki

Odpowiedzialność za zagubienie przesyłki przez firmę kurierską

Firma kurierska odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu jej przyjęcia od nadawcy do chwili doręczenia przesyłki adresatowi.

Z reguły odpowiedzialność kuriera jest ograniczona do wysokości kwoty ubezpieczenia, która jest wskazywana w protokole nadania przesyłki. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których firma kurierska odpowiada za szkody spowodowane zniszczeniem lub zaginięciem przesyłki bez ograniczenia wynikającego z sumy ubezpieczenia.

Przesłanki odpowiedzialności kuriera

Do rozszerzenia odpowiedzialności firmy kurierskiej dochodzi w przypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Aby pociągnąć kuriera do takiej odpowiedzialności wymagane jest spełnienie następujących przesłanek:
a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez firmę kurierską, np. gdy kurier gubi przesyłkę; wydaje ją podmiotowi, który nie jest adresatem przesyłki lub doprowadza do jej zniszczenia,
b. powstania szkody nadawcy bądź adresata przesyłki w wyniku winy umyślnej (kurier ma zamiar wyrządzenia szkody lub godzi się na powstanie szkody w wyniku swojego działania lub zaniechania) lub w wyniku rażącego niedbalstwa (kurier nie zachowuje minimalnych zasad prawidłowego postępowania),
c. istnienia związku przyczynowego między niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej), a poniesioną szkodą. Zachowanie kuriera musi być bezpośrednią przyczyną powstania szkody.

Przy czym przez szkodę rozumie się stratę poniesioną przez poszkodowanego, jak też utracone korzyści, które poszkodowany mógłby uzyskać, gdyby przesyłka nie zaginęła bądź nie została zniszczona.

Rażące niedbalstwo firmy kurierskiej – wyrok sądu

Wyrokiem z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. akt XVI GC 1801/22, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uwzględnił powództwo naszego Klienta i zasądził na jego rzecz od jednej z dużych firm kurierskich kwotę 6.229,99 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Sąd uznał, że firma kurierska ponosi wobec naszego Klienta odpowiedzialność za zagubienie przesyłki, do którego doszło w wyniku rażącego niedbalstwa przewoźnika. Kurier najpierw wydał przesyłkę podmiotowi, który nie był jej adresatem, a następnie przez kilkanaście miesięcy nie był w stanie odzyskać przesyłki i przekazać jej do adresata lub zwrócić nadawcy. Powództwo oddalone zostało w niewielkiej części jedynie w zakresie podatku VAT od wartości przesyłki, który może zostać odliczony w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co istotne, zagubiona paczka była ubezpieczona, lecz na kwotę niższą niż rzeczywista wartość przesyłki, gdyż w danym punkcie nadawania przesyłek nie było możliwości ubezpieczenia przesyłki na kwotę wyższą.
Ubezpieczyciel wypłacił wcześniej naszemu Klientowi pełne odszkodowania za zagubienie przesyłki. Natomiast Sąd uznał, że skoro szkoda naszego Klienta powstała w wyniku rażącego niedbalstwa kuriera, to jego odpowiedzialność nie ogranicza się jedynie do wysokości ubezpieczenia, lecz zobowiązany jest on do pokrycia różnicy pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem, a pełną wartością netto przesyłki.

Autor tekstu: Jakub Piejak