Pomiń linki

ZMIANY W KODEKSIE PRACY: Kontrola trzeźwości, Praca zdalna

Pracodawco! Zmiany w Kodeksie pracy dotyczą głównie dwóch podstawowych zagadnień: kontroli trzeźwości pracowników oraz pracy zdalnej.

I. Kontrola trzeźwości
Prowadzenie przez pracodawcę kontroli trzeźwości oznacza możliwość sprawdzenia obecności alkoholu lub innych środków działających podobnie do alkoholu w organizmie pracownika.

Wprowadzenie takiej kontroli musi być ujęte w:
1)  układzie zbiorowym,
2) lub regulaminie pracy,
3) albo w obwieszczeniu.

O wprowadzeniu kontroli trzeźwości pracodawca informuje pracowników w sposób u niego przyjęty nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem jej przeprowadzania!

WAŻNE! Przepisy dotyczące kontroli trzeźwości dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio do pracodawców organizujących pracę wykonywaną przez:
• osoby fizyczne na innej podstawie niż stosunek pracy,
• osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność gospodarczą,
• a także do osób fizycznych wykonujących pracę na innej podstawie, których praca jest organizowana przez tych pracodawców.

Przepisy dot. możliwości wprowadzenia kontroli trzeźwości wchodzą w życie w dniu 21 lutego 2023 r.

II. Praca zdalna
Praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika. Jest to praca z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Uzgodnienia dotyczące wykonywania pracy zdalnej przez pracownika mogą nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę lub w trakcie zatrudnienia. Do uzgodnień może dojść zarówno z inicjatywy pracodawcy jak i na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

Praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:
1) w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, lub
2) w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej,
przy spełnieniu warunku, że pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Pracodawca może w każdym czasie cofnąć w/w polecenie, jednak musi to nastąpić z co najmniej 2-dniowym uprzedzeniem.

W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych, w wyniku której pracownik nie może już wykonywać pracy zdalnej ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym pracodawcy. W takim przypadku pracodawca (również niezwłocznie) cofa wydane polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w:
1. porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa – w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.
2. regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
3. jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej.

Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne także w przypadku, gdy nie zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi albo nie został wydany regulamin. W takim przypadku pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Przepisy dot. pracy zdalnej wejdą w życie w dniu 7 kwietnia 2023 r.

Chcesz wprowadzić do swojej organizacji regulacje dotyczące kontroli trzeźwości i/lub pracy zdalnej? Skontaktuj się z Kancelarią pod nr 512 466 221

Autor tekstu:. r. pr. Stefan Zimny