Pomiń linki

Rozwiązanie, wypowiedzenie a odstąpienie od umowy

Podstawowe różnice pomiędzy rozwiązaniem, wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy:

I. Rozwiązanie umowy
  • Wymaga zgodnego oświadczenia woli (działania) obu stron;
  • Jest czynnością dwustronną, a jej istotą jest zakończenie istniejących między stronami stosunków prawnych;
  • Nie można rozwiązać umowy już wykonanej np.: gdy doszło do przeniesienia własności.
II. Wypowiedzenie umowy
  • Jednostronna czynność wywołująca określona skutki prawne;
  • Skutek ex nunc (łac. od teraz) czyli od momentu wskazanego w wypowiedzeniu;
  • Stosujemy do zobowiązań o charakterze ciągłym i na czas nieokreślony;
  • Wyjątkiem jest możliwość wypowiedzenia umowy najmu na czas oznaczony ”z ważnych przyczyn”.
III. Odstąpienie od umowy
  • Jednostronna czynność;
  • Skutek ex tunc (łac. wstecz) czyli umowa jest traktowana jak nigdy niezawarta;
  • Strony powinny zwrócić sobie to, co sobie wzajemnie świadczyły.

 

W ujęciu prawnym nie istnieje pojęcie „zerwania umowy”. Zaprzestanie wykonywania świadczenia wzajemnego będzie uznane za nieuzasadnione niewykonanie zobowiązania.

Zaprzestanie wykonywania umowy powinno być poprzedzone wskazaniem przyczyny i wyborem jednej z możliwości, czyli należy umowę wypowiedzieć bądź od niej odstąpić.

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska