Pomiń linki

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Świadczenie przysługuje osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji celem pokrycia zwiększonych kosztów związanych z rehabilitacją czy opieką medyczną osoby ubezpieczonej.

 

Komu przysługuje?
Dotyczy osób:
• pełnoletnich;
• posiadających obywatelstwo polskie, prawo pobytu bądź obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE;
• zamieszkujących w Polsce,
• z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji;
• nieuprawnionych do innych świadczeń tj. emerytura, renta socjalna, zasiłek stały, zasiłek okresowy – chyba, że łączna wysokość świadczeń pobieranych ze środków publicznych nie przekracza łącznie kwoty 2.157,80 zł brutto.

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana bądź pozbawiona wolności. Jednak świadczenie uzupełniające może otrzymać osoba, która odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego.

Gdzie złożyć wniosek?
W oddziale ZUS właściwym dla miejsca zamieszkania ubezpieczonego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 30 dni na rozpoznanie wniosku i ustalenie prawa do świadczenia.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?
Do wniosku należy załączyć jeden z poniższych dokumentów:
• orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
• orzeczenie komisji lekarskiej o zaliczeniu ubezpieczonego do I grupy inwalidzkiej.

Wysokość świadczenia uzupełniającego
500,00 zł – dla osób, które nie są uprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych bądź osób, których świadczenia otrzymywane z ZUS nie przekraczają kwoty 1.657,80 zł brutto;
kwota uzupełniająca – dla osób, których kwota świadczeń pobieranych z środków publicznych przekracza kwotę 1.657,80 zł, ale nie przekracza kwoty 2.157,80 zł (np. jeśli ubezpieczony pobiera świadczenia w wysokości 1.800,00 zł wtedy wysokość świadczenia uzupełniającego wynosi 357,80 zł).

Zastanawiasz się, czy spełniasz warunki potrzebne do otrzymania świadczenia bądź otrzymałeś odmowną decyzję z ZUS? Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod nr 512 466 221 lub na adres: certus@kancelaria-certus.pl

Autor: Aleksandra Warszewska