Pomiń linki

Wykonawstwo zastępcze – jak obliczyć termin przedawnienia?

Co to jest wykonawstwo zastępcze?

W umowach o roboty budowlane często stosuje się postanowienia, które umożliwiają inwestorowi zlecanie podmiotom trzecim usunięcie wad lub usterek w ramach tzw. wykonawstwa zastępczego. Odbywa się ono na koszt wykonawcy, który sam odmawia usunięcia takich wad.

Wykonawstwo zastępcze – przedawnienie roszczeń

Roszczenia przedsiębiorcy o zapłatę kosztów wykonawstwa zastępczego – w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej – przedawniają się z upływem 3 lat. Problem sprawiać może w tym przypadku ustalenie momentu, od którego należy liczyć początek biegu przedawnienia roszczenia.

W orzecznictwie wskazuje się, że bieg terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę kosztów zastępczego usunięcia wad rozpoczyna się w momencie, gdy uprawniony dowie się o zaistnieniu wad lub usterek, które wymagają usunięcia.

Kluczowe znaczenie ma więc ustalenie chwili, w której możliwe było stwierdzenie uszkodzeń tego rodzaju i w takiej skali, że oczywista stała się konieczność ich usunięcia (wyrok SA w Poznaniu z 22.12.2017 r., I ACa 1380/15, LEX nr 2782626).

W uzasadnieniu innego orzeczenia wskazano, że wymagalność roszczenia łączyć należy z bezskutecznym upływem terminu do usunięcia wad lub usterek wyznaczonego wykonawcy przez inwestora.

Brak usunięcia przez Wykonawcę wad w wyznaczonym terminie stanowi zdarzenie wywołujące szkodę Inwestora (wyrok SA w Poznaniu z 24.11.2016 r., I ACa 445/16, LEX nr 2233111).

Jeśli Inwestor miał pełny obraz wad, do usunięcia których wezwał Wykonawcę, to bieg terminu przedawnienia roszczenia rozpoczyna się najpóźniej w dniu, w którym inwestor otrzymał od wykonawcy odmowę usunięcia wad lub usterek (wyrok SO w Krakowie z 26.05.2015 r., IX GC 531/13, LEX nr 1833972 oraz wyrok SA w Krakowie z 11.12.2015 r., I ACa 1247/15, LEX nr 1999309).

 

Autor: Jakub Piejak