Pomiń linki

Co zrobić, gdy bank wypowie umowę?

Umowa kredytu określa podstawy jej wypowiedzenia, które w większości sprowadzają się do przypadków takich jak: zaległości w opłacaniu rat spłaty kredytu, utrata zdolności kredytowej czy wykorzystanie kredytu na inny cel niż wskazany w umowie. W zdecydowanej większości bank wypowiada kredytobiorcy umowę w przypadku braku terminowej spłaty kredytu. W zależności od zapisów umowy bank wypowiada umowę zazwyczaj po zarejestrowaniu zaległości w 3 ratach.

 

Czy bank może wypowiedzieć umowę z dnia na dzień?

Termin wypowiedzenia umowy kredytu wynosi najczęściej 30 dni, w razie zagrożenia upadłością tylko siedem. Strony umowy mogą jednak ustalić dłuższe terminy wypowiedzenia, wszystko zależy od warunków konkretnej umowy. Jednakże banki – w przypadku opóźnienia z zapłatą rat – nie mogą natychmiast wypowiedzieć kredytu, bowiem mają obowiązek poprzedzić wypowiedzenie kredytu wezwaniem do dokonania spłaty wyznaczając termin do jego uregulowania nie krótszy niż 14 dni roboczych. Ponadto bank w wezwaniu powinien poinformować kredytobiorcę o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia. W przypadku zaakceptowania wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, co do zasady bank w trakcie jego realizacji nie może wypowiedzieć umowy.

W przypadku gdy bank wypowie kredyt kredytobiorcy nie prowadzi to od razu do szybkiej i sprawnej egzekucji – co miało miejsce jeszcze pod rządami przepisów o bankowych tytułach egzekucyjnych (BTE). Ponadto z dniem 7 listopada 2019 r. wraz z dużą nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego, banki utraciły możliwość występowania do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych.

W związku z powyższym bank, aby rozpocząć egzekucję w pierwszej kolejności zobowiązany jest do wszczęcia postępowania sądowego i pozwania kredytobiorcy. W takiej sytuacji pozwany kredytobiorca może bronić się przed skutkami wypowiedzianego kredytu i doprowadzić nawet do prawomocnego oddalenia przez Sąd powództwa – a więc wygranej z bankiem.

 

Czy warto bronić się w sądzie przed wypowiedzianym kredytem?

W przypadku wypowiedzenia umowy kredytu dochodzi do przewalutowania całego zadłużenia na złote po bieżącym kursie (czyli wysokim) i postawienia tak wyliczonej kwoty kredytu w stan natychmiastowej wymagalności tj. obowiązku natychmiastowej spłaty kredytu. Z punktu widzenia kredytobiorcy jest to bardzo niekorzystna sytuacja.

Pozwany przez bank kredytobiorca kredytu indeksowanego lub denominowanego kursem CHF dysponuje szeregiem zarzutów m.in. zarzutem w postaci bezskuteczności samego wypowiedzenia kredytu, nieważności umowy kredytu, zarzutem bezskuteczności postanowień indeksacji/denominacji, które pozwalają na skuteczne odparcie powództwa, doprowadzając do jego prawomocnego oddalenia przez Sąd.

Wartym podkreślenia jest to, że samo naruszenie warunków umowy kredytu przez kredytobiorcę nie zawsze będzie uzasadniać wypowiedzenie umowy przez bank.

W związku z powyższym kredytobiorca, który został pozwany przez bank, powinien bronić się w sądzie przed działaniami banku i podnieść szereg zarzutów, tym bardziej że zarówno orzecznictwo krajowe jak i unijne stoi po stronie kredytobiorców – frankowiczów, również tych których umowy zostały wypowiedziane.

 

Frankowiczu, bank wypowiedział Ci umowę?

Jeżeli otrzymali Państwo wezwanie do zapłaty zaległych rat pod rygorem wypowiedzenia umowy lub bank wypowiedział już umowę kredytu i skierował pozew do sądu, to dobry moment aby zacząć działać.

Zapraszam do kontaktu z Kancelarią pod nr +48 730 307 301 celem ustalenia szczegółów!