Pomiń linki

Sankcja kredytu darmowego – co to takiego?

Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym prowizji czy składek ubezpieczeniowych.

Skutki nieuczciwej praktyki banków

Naliczanie przez bank odsetek od prowizji może prowadzić do nieprawidłowego określenia w umowie kredytu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty ustalonej na dzień zawarcia umowy. Nieprawidłowe określenie przez bank tych elementów skutkować może natomiast tym, że kredytobiorca będzie mógł złożyć kredytodawcy oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i zwrócić bankowi jedynie otrzymane od niego środki bez odsetek i prowizji.

O tym, kiedy i w jaki sposób można skorzystać z sankcji kredytu darmowego pisaliśmy już tutaj: https://kancelaria-certus.pl/darmowy-kredyt-konsumencki-czy-to-mozliwe-tak/

Stanowisko sądów

Pobieranie przez banki czy instytucje pożyczkowe odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, np. od prowizji, uznawane jest przez sądy za niezgodne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Sądy stają na stanowisku, że odsetki, prowizje czy składki ubezpieczeniowe są odrębne od siebie, a ich wysokość ustalana powinna być wyłącznie od kwoty środków przekazanych przez bank kredytobiorcy. Nie może być więc tak, że bank nalicza odsetki również np. od prowizji, która sama w sobie stanowi jego wynagrodzenie (np. wyroki Sądu Okręgowego w Sieradzu I Wydział Cywilny z dnia 11 stycznia 2023 r., sygn. akr I Ca 478/22 oraz z dnia 3 lutego 2023 r., sygn. akt I Ca 601/22, czy wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach II Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 1 lutego 2023 r., sygn. akt II Ca 1858/22).

Postępowanie przed TSUE

W sprawie C-678/22 toczy się aktualnie postępowanie, w którym TSUE udzieli odpowiedzi na pytanie, czy przepisy unijne zabraniają bankom i instytucjom pożyczkowym pobierania odsetek również od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym od prowizji i składek ubezpieczeniowych. Ponadto, TSUE ma odpowiedzieć na pytanie, czy zgodna z przepisami unijnymi jest praktyka banków polegająca na braku informowania konsumentów o tym, że odsetki pobierane są od kwoty innej niż wypłacona kredytobiorcom, tzn., że odsetki te pobierane są również od kosztów kredytu, np. od prowizji.

Udzielenie odpowiedzi na te pytania rozwieje wszelkie wątpliwości odnośnie tego, czy banki mogą pobierać odsetki również od kosztów kredytu. Zważywszy na dotychczasowe prokonsumenckie orzecznictwo TSUE, przepisy unijne oraz charakter kosztów kredytu pobieranych przez banki, spodziewać się można, że rozstrzygnięcie TSUE będzie korzystne dla konsumentów.

Chcesz sprawdzić czy Twój kredyt może być darmowy? Prześlij do nas scan umowy kredytowej na adres: certus@kancelaria-certus.pl a bezpłatnie dokonamy analizy prawnej i odpowiemy na pytanie czy możesz dochodzić od banku zwrotu kosztów kredytu.

 

Autor tekstu: Jakub Piejak