Pomiń linki

Renta rodzinna po emerycie, renciście i ubezpieczonym

Komu przysługuje renta rodzinna?
• małżonkowi,
• dzieciom (do 25 roku życia kontynuującym naukę w szkole średniej albo wyższej),
• wnukom przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności,
• rodzicom.
Po kim należy się świadczenie?
Po osobie, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do:
• emerytury,
• renty z tytułu niezdolności do pracy,
• nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
• świadczenia przedemerytalnego.
Kiedy złożyć wniosek o rentę rodzinną?
Wniosek należy złożyć jak najszybciej po śmierci osoby bliskiej, wypełniając wniosek ERR dostępny na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca miesiąca następującego po miesiącu zgonu emeryta/rencisty/ubezpieczonego prawo do renty będzie przysługiwało od dnia zgonu (wypłata nastąpi odpowiednio za okres od dnia zgonu). Jeżeli wniosek zostanie złożony później – renta będzie przysługiwała od miesiąca zgłoszenia wniosku.
Do przyznania renty rodzinnej potrzebne mogą okazać się dokumenty np.: dokument potwierdzający pokrewieństwo czy skrócony akt małżeństwa. ZUS poinformuje, które z nich należy przedłożyć.
Gdzie złożyć dokumenty?
W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – osobiście bądź pocztą.
Kiedy otrzymasz decyzję o przyznaniu renty rodzinnej?
ZUS wydaje decyzje w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

W przypadku pytań w zakresie powyższego świadczenia – zapraszamy do kontaktu z Kancelarią pod adresem email: certus@kancelaria-certus.pl

 

Autor: Aleksandra Warszewska