Pomiń linki

Sąd Najwyższy staje po stronie wierzycieli upadłych dłużników

Wierzycielowi, który nie jest w stanie odzyskać należności z majątku dłużnika przysługuje szereg środków ochronnych. Jednym z nich jest skarga pauliańska omówiona szczegółowo w naszych wcześniejszych wpisach:
https://kancelaria-certus.pl/skarga-paulianska-ochrona-wierzyciela-niewyplacalnoscia-dluznika/ oraz https://kancelaria-certus.pl/prawomocna-wygrana-sprawy-ze-skargi-paulianskiej/, w których wyjaśniamy m.in. czym jest i kiedy przysługuje, a także w jaki sposób z niej skorzystać.

Skarga pauliańska w przypadku upadłego dłużnika
W przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika powództwo ze skargi pauliańskiej mógł wnieść syndyk w terminie 2 lat od daty ogłoszenia upadłości. Sądy uznawały bowiem, że po ogłoszeniu upadłości sam wierzyciel nie może już skorzystać z takiej ochrony, gdyż majątek wszedł w skład masy upadłości. Jeśli syndyk nie zaskarżył umowy, na podstawie której dłużnik pozbył się majątku z pokrzywdzeniem wierzycieli, to możliwość skorzystania z tego środka ochrony przez wierzycieli była wyłączana.

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego
W dniu 14 czerwca 2023 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w sprawie o sygn. akt III CZP 84/22 wydał uchwałę, zgodnie z którą ogłoszenie upadłości dłużnika nie powoduje utraty przez wierzyciela legitymacji do wytoczenia powództwa o uznanie czynności prawnej dłużnika za bezskuteczną na podstawie art. 527 KC.

Skutki uchwały dla wierzycieli
Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego sprawia, że wierzyciel upadłego dłużnika może wystąpić z powództwem ze skargi pauliańskiej przeciwko podmiotowi trzeciemu, który nabył od upadłego określony majątek np. nieruchomość. Uprawnienie wierzyciela w tym zakresie jest niezależne od tego:

  •  ile czasu upłynęło od daty ogłoszenia upadłości – (pozew ze skargi pauliańskiej może zostać wniesiony np. po upływie 3 lat od tej daty),
  •  czy syndyk skorzystał wcześniej ze skargi pauliańskiej.

Istotne jest natomiast to, aby wierzyciel wniósł pozew ze skargi pauliańskiej najpóźniej w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy pomiędzy upadłym a podmiotem trzecim.

Autor tekstu: Jakub Piejak