Pomiń linki

Temat: upadłość

upadłość konsumencka

Fala upadłości konsumenckich w I kw. 2023 r.

Zgodnie z danymi pozyskanymi z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku 2023 r. upadłość konsumencką ogłosiły aż 5353 osoby. Porównując z rokiem 2022, w ciągu którego upadłość konsumencką ogłosiło 15,6 tys. osób, powyższa liczba – stanowiąca statystykę za jedynie pierwszy kwartał 2023 r. – jest alarmująca.
Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość

Co warto wiedzieć przed złożeniem wniosku o upadłość

  Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny? Mówi o tym. 11 Prawa upadłościowego. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym domniemywa się, że niewypłacalność zaczyna się po 3 miesiącach od utraty tej zdolności. Jeśli mówimy natomiast o osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Czy świadczenie alimentacyjne wygasa po ogłoszeniu upadłości?

Z dniem ogłoszenia upadłości obowiązek alimentacyjny upadłego nie wygasa, a w dalszym ciągu stanowi niejako 'obciążenie' finansów upadłego. Dodatkowo, zaznaczyć należy, że w postępowaniu upadłościowym zgodnie z art 491 (21) Prawa upadłościowego nie ma możliwości umorzenia zobowiązań alimentacyjnych upadłego.   Co w takim razie dzieje się z obowiązkiem alimentacyjnym po

Jak w łatwy sposób sprawdzić kontrahenta biznesowego w 2021?

W styczniu bieżącego roku odnotowano ponad 1500 ogłoszeń o upadłości konsumenckiej. Mija prawie rok od nowelizacji ustawy Prawo upadłościowe, na mocy której sąd przede wszystkim przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nie sprawdza czy do stanu niewypłacalności doprowadził swym zachowaniem sam upadły. Mechanizm ochrony kontrahentów przed niewypłacalnością swojego dotychczasowego partnera biznesowego dalej

Problemy małżonka dłużnika upadłego

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje wspólność majątkowa małżeńska. Od tej chwili do majątku wspólnego zaliczamy przede wszystkim: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku osobistego każdego z małżonków, jak i wspólnego, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu

Upadłość konsumencka, a udzielone pełnomocnictwo

Wniosek o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może zostać złożony przez dłużnika lub też umocowanego w jego imieniu pełnomocnika.   Należy jednak pamiętać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest równoznaczny z oddłużeniem osoby, która go składa. Do przedmiotowego wniosku musimy dołączyć szereg dokumentacji obrazującej stan zadłużenia, jak i rzeczowo uzasadnić

Czy zawsze w postępowaniu upadłościowym dojdzie do ustalenia planu spłaty wierzycieli?

  Plan spłaty będzie odpowiednio ustalony na: max. 36 miesięcy – z praktycznego punktu widzenia plan spłaty jest najczęściej ustalany właśnie na dany okres, w uzasadnionych przypadkach może zostać określony na okres od 36 miesięcy do 84 miesięcy ze względu na rażące niedbalstwo lub umyślność w doprowadzeniu do niewypłacalności lub

Skład masy upadłości – o co dłużnik może być spokojny? Czy wyzbycie się majątku ma sens?

  Jako majątek określimy mienie, czyli wszystkie prawa podmiotowe majątkowe, w tym m.in. własność. W skład masy upadłości wejdzie to, co ma wartość i należy do dłużnika, natomiast do masy upadłości, co istotne, nie zaliczymy długów upadłego. Do masy upadłości wejdą więc przede wszystkim nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i prawa majątkowe,

Oddłużenie przedsiębiorcy łatwiejsze?

  Zmierzamy w stronę uproszczenia i przyśpieszenia możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a w konsekwencji dążymy do ustabilizowania sytuacji finansowej dotychczas zadłużonych konsumentów. Niecały miesiąc temu wskazywaliśmy na odnotowany rekord upadłości konsumenckich. Zadłużenie małych przedsiębiorców rośnie jednak dalej w szybkim tempie, mówimy o 6 miliardach zaległości. Według dostępnych danych 200 tysięcy