Pomiń linki

Współpracujesz z influencerem? Nie zapominaj o umowie

Współpraca z influencerami jest coraz powszechniej stosowaną przez firmy metodą promocji. Na co zwrócić uwagę i jak skonstruować umowę z influencerem? 

 

Otrzymujemy coraz więcej zapytań od klientów, którzy chcą nawiązać współpracę z influencerami z mediów społecznościowych. Warunki takiej współpracy, z uwagi na często mało sformalizowany charakter działalności influencerów, ustalane są ustnie lub mailowo. Dlaczego warto uregulować zasady współpracy z influencerem w bardziej oficjalny sposób – zawierając stosowną umowę?

 

Ustalenie zakresu współpracy z influencerem

Pierwszym z argumentów jaki przemawia za precyzyjnym uregulowaniem współpracy, pozostaje po prostu szczegółowe określenie tego jakiej usługi oczekujemy od influencera.  Czy ma być to film, zamieszczenie zdjęcia lub posta? A dalej, opierając się na przykładzie filmu, czy ma być dodatkowo promowany w mediach społecznościowych? Czy wymagamy, aby influencer z zaangażowaniem utrzymywał kontakt z odbiorcami w zakresie pytań co do reklamowanego produktu? Czy tematyka filmu ma dotyczyć np. przeprowadzenia testu produktu, czy samego opisu cech produktu? W jakim terminie film ma zostać wykonany? Czy przed publikacją film ma zostać przesłany do działu marketingu celem jego akceptacji?

Im bardziej szczegółowo zostanie opisany przedmiot zamówienia, tym większa szansa, że zamówiona usługa spełni pierwotnie założenia i pozwoli uniknąć sporów na tym tle – z korzyścią zarówno dla firmy, jak i influencera.

 

Wynagrodzenie dla influencera

Jak w przypadku każdej umowy, jednym z istotniejszych ustaleń pozostaje określenie charakteru wynagrodzenia, jego wysokości i zasad wypłaty. W przypadku umowy współpracy z influencerem jest to o tyle istotne, że w grę wchodzi co najmniej kilka możliwych do przyjęcia zasad wynagradzania:

– barter, w ramach którego rozliczenie z influencerem odbędzie się bezgotówkowo, a influencer za wykonane usługi otrzyma określone towary (przed ustaleniem takiej formy zapłaty, warto ustalić czy influencer jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług – VAT),
– wynagrodzenie w formie gotówkowej,
– uzależnienie wysokości wynagrodzenia od osiągnięcia przez publikowane treści odpowiednich zasięgów.

Poza ustaleniem formy wynagrodzenia, warto zwrócić uwagę na terminy wykonania poszczególnych działań marketingowych, zasady ich odbioru, sposób raportowania i możliwość zgłaszania zastrzeżeń co do wykonanych usług.

 

Współpraca z influencerem, a ochrona wizerunku firmy

Nie mniej istotnym elementem wymagającym precyzyjnego uregulowania jest ustalenie w umowie warunków, które będą zabezpieczać wizerunek firmy. Z jednej strony chodzi tu o wszelkie regulacje związane z zasadami korzystania z logo, znaków towarowych i innych oznaczeń firmy. Z drugiej, wprowadzenie zapisów zakazujących podejmowanie przez influencera działań, które mogłyby zagrażać renomie firmy (treści znieważających, nawołujących do nienawiści, przemocy czy agresji itp.).

 

Kary umowne w umowie z influencerem

Z uwagi na charakter współpracy, warto pamiętać o umieszczeniu w umowie z influencerem odpowiednich kar umownych. Dlaczego to takie ważne? Chcąc pociągnąć influencera do odpowiedzialności finansowej za ewentualne uchybienia, trzeba liczyć się z obowiązkiem wykazania nie tylko tego uchybienia, ale także wysokości szkody doznanej na skutek tego uchybienia. Przy czym rzeczywiste straty firmy (np. wizerunkowe) trudno przełożyć na konkretna pieniężną wartość. Z tego też względu często jedynie zastrzeżenie kar umownych, dawać będzie możliwość uzyskania choćby częściowej rekompensaty finansowej za doznane wskutek niedopełnienie obowiązków przez influencera, straty. Zastrzeżenie kar umownych zwalnia bowiem z obowiązku wykazywania materialnej szkody.

 

Współpraca influencera na wyłączność

Ważnym elementem ustalenia zasad współpracy z influencerem pozostaje wreszcie – zależnie od stawianych założeń marketingowych – ograniczenie czy wyłączenie możliwości podejmowania przez influencera współpracy z konkurencją.

Autor: adw. Weronika Luty