Pomiń linki

Wygrana p-ko członkom zarządu spółki z o.o.

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 13 czerwca 2023 r., zasądził na rzecz naszego Klienta od członka zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. kwotę 507.239,17 zł z odsetkami oraz kosztami procesu. Podstawę prawną powództwa stanowił art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którym członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. w przypadku, gdy egzekucja wobec tej spółki okaże się bezskuteczna.

Na zasądzoną kwotę składa się całość zobowiązań niewyegzekwowanych od spółki, w tym:
• należności z faktur VAT,
• odsetki,
• wszystkie koszty prowadzonych wcześniej wobec spółki postępowań – sądowego i egzekucyjnego.

Sąd bardzo sprawnie i szybko przeprowadził postępowanie wydając wyrok w niecałe 8 miesięcy od daty wniesienia pozwu. W sprawie solidarnie pozwani byli dwaj członkowie zarządu spółki.

Odpowiedzialność członka zarządu

Pozwany członek zarządu próbował uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki wskazując m. in., że spółka dysponuje wciąż majątkiem m. in. w postaci nieruchomości, z których możliwe byłoby zaspokojenie naszego Klienta. Sąd stanął na stanowisku, że majątek zaproponowany przez pozwanego nie pozwoliłby na spłatę zadłużenia ze względu na liczne obciążenia hipoteczne i niską wartość.

Wyłączenie odpowiedzialności

Członek zarządu może skutecznie uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki m. in. wtedy, gdy wykaże, że spółka faktycznie posiada majątek, który z pewnością pozwoli na zaspokojenie wierzyciela, czego nasz przeciwnik procesowy nie uczynił. Nie wystarczy, że członek zarządu wskaże dowolny majątek spółki, musi on bowiem dodatkowo wykazać np. to, że majątek ma realną wartość dla wierzyciela oraz że jest wolny od obciążeń. Takim majątkiem pozwalającym na zaspokojenie wierzyciela nie będzie zatem np. wierzytelność spółki wobec innego podmiotu, która jest co prawda stwierdzona prawomocnym wyrokiem, ale jej egzekucja była nieskuteczna, czy nieruchomość obciążona znacznymi hipotekami, które powodują, że taka nieruchomość nie ma dla wierzyciela realnej wartości.
Szczegółowo o tym, w jakich przypadkach członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania spółki wskazywaliśmy tutaj: https://kancelaria-certus.pl/odpowiedzialnosc-czlonka-zarzadu-za-dlugi-spolki-z-o-o/

Autor: Jakub Piejak