Pomiń linki

Wypadek przy pracy zdalnej podczas epidemii koronawirusa

W trakcie wykonywania pracy każdy może doznać wypadku, dlatego w dzisiejszym wpisie poruszę temat wypadku podczas pracy zdalnej, czym jest wypadek przy pracy zdalnej oraz jakie rodzaje świadczeń przysługują pracownikowi lub przedsiębiorcy w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu.

 

Ustawa wypadkowa w art. 3 prezentuje legalną definicję wypadku przy pracy. Zgodnie z jej brzmieniem „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą”

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracą zdalną jest wykonywanie pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.

 Za wypadek w pracy zdalnej można więc uznać wypadek doznany w domu lub innym miejscu wskazanym przez pracodawcę, który równocześnie spełnia następujące kryteria:

 • jest nagły,
 • wywołany przyczyną zewnętrzną,
 • powodujący uraz lub śmierć,
 • pozostaje w związku z pracą zdalną.

Wypadkiem przy pracy zdalnej będzie więc np. polanie się wrzątkiem w trakcie rozmowy telefonicznej z klientem, czy upadek z krzesła w trakcie pracy przy komputerze.

 

Jak ustalić związek wypadku z pracą zdalną?

Dla ustalenia, że nagłe zdarzenie spowodowane przyczyną zewnętrzną jest wypadkiem przy pracy, konieczne jest ustalenie, że zdarzenie nastąpiło podczas lub w związku z prawidłowym wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń pracodawcy. Zakres “zwykłych czynności” pracownika może być określony w umowie o pracę, jak również w zakresie obowiązków przekazywanych pracownikowi przez pracodawcę. Zwykłe czynności pracownika to czynności, które pracownik wykonuje na bieżąco w toku wykonywania swojej pracy.

Czym jest przyczyna zewnętrzna powodująca uraz lub śmierć pracownika?

Przyczyny zewnętrzne to nie tylko siły przyrody, czy działania innych osób, ale także sama praca i towarzyszący jej wysiłek. Odnośnie charakteru pracy chodzi nie tylko o jakieś nadzwyczajne, zlecone pracownikowi w danym dniu zadania lub nietypowe warunki ich realizacji, ale także o zwykłe codzienne czynności pracownicze.

Wykonywanie zwykłych, codziennych obowiązków w typowych dla danego stanowiska warunkach – przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji zdrowotnych pracownika – może stanowić dla niego nadmierne obciążenie i stać się zewnętrzną przyczyną zdarzenia.

 

Jakie świadczenia mogą przysługiwać pracownikowi z ZUS w związku z doznanym wypadkiem przy pracy zdalnej?

 • Zasiłek chorobowy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Jednorazowe odszkodowanie
 • Renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy

Katalog uprawnień pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy jest dosyć szeroki, a świadczenia wypadkowe wypłacane mogą być nawet dożywotnio. Należy przeanalizować indywidualnie każdy przypadek, aby ustalić o jakie świadczenie lub świadczenia można się ubiegać.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję o odmowie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy. Od czego należy zacząć?

W pierwszej kolejności konieczna jest analiza Państwa sytuacji prawnej. W tym celu należy:

⇒ przesłać pisma Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wszczęcia kontroli (jeżeli sprawa jest na etapie kontroli a nie została jeszcze wydana decyzja) na adres: certus@kancelaria-certus.pl

⇒ w przypadku wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przesłać niezwłocznie skan decyzji (termin na złożenie odwołania to miesiąc od otrzymania decyzji przez ubezpieczonego) na adres: certus@kancelaria-certus.pl Jeżeli są już Państwo po terminie, warto przesłać decyzję celem przeanalizowania, czy istnieje możliwość przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji!

Po dokonanej weryfikacji prawnej, przedstawione zostaną możliwe rozwiązania prawne oraz źródła wsparcia jakie przysługują ubezpieczonemu.

Autor tekstu: r.pr. Angelika Sikora