Pomiń linki

Wypłata gwarantowana

Jest to jednorazowe świadczenie z ZUS-u, które przysługuje osobom uposażonym po śmierci emeryta. W przypadku braku wskazania osób uposażonych należy się małżonkowi pozostającemu we wspólności majątkowej, a w każdym innym przypadku- spadkobiercom.

Wypłata gwarantowana ZUS jest realizowana w przypadku, jeżeli śmierć emeryta nastąpiła w okresie 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę.

Warunki przyznania świadczenia

Aby osoby uprawnione mogły otrzymać powyższe świadczenie po śmierci emeryta – musiał on wcześniej spełnić łącznie następujące warunki:
1. nabyć prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat albo do dnia poprzedzającego osiągnięcie tego wieku mieć ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej;
2. posiadać subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (zgodnie z art. 40 a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Jak obliczana jest wypłata gwarantowana z ZUS?
Świadczenie to liczone jest według następującego wzoru:
Stan subkonta zmarłego emeryta – [liczba miesięcy, w których zmarły pobierał emeryturę x (stan subkonta/37)]
Od kwoty wypłaty gwarantowanej zostanie potrącony podatek dochodowy! Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie pomniejszone o jego kwotę.

WAŻNE!
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie poinformuje o możliwości uzyskania środków z tytułu wypłaty gwarantowanej. W związku z tym warto wiedzieć o przysługującym prawie do tego rodzaju świadczenia.
Jeżeli ZUS odmówił wypłaty środków bądź wypłacił je w za niskiej kwocie – zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 512 466 221 lub mailowo: certus@kancelaria-certus.pl

Autor tekstu: Aleksandra Warszewska